Класифікація інформаційних логістичних потоків процесно-ситемного підходу управління підприємством в умовах цифровізації економічних процесів

DOI: 10.31673/2415-8089.2019.044753

  • Воскобоєва О. В. (Voskoboeva O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Голобородько А. Ю. (Goloborodʹko A. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті наведено угрупування інформаційних логістичних потоків підприємства, розкрито сутність кожного окремого виду інформаційного потоку в системі процесно-системного підходу управління підприємством.

Ключові слова: логістичні потоки, процесно-системний підхід, інформаційний потік, управління підприємством, цифровізація.

Список використаної літератури
1. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-tasuspilstvaukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyirealizaciyi.
2. Верба В. А. Інформаційне забезпечення управління розвитком компанії. Формування
ринкової економіки: збірник наукових праць ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана». 2009. № 22. С. 145-154.
3. Дубас О. П. Інформаційно-комунікаційний простір: поняття, сутність, структура. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. 2010. Вип. 19. С. 223-232.
4. Дыбская В. В. Логистика: учебник. Москва: Эксмо, 2011. 994с.
5. Захарченко А. П. Загальні принципи аналізу інформаційних потоків у Інтернеті. Наукові записки Інституту журналістики. 2010. Т. 41. С. 80-85.
6. Карачарова К. А. Класифікація інформаційних потоків автотранспортних підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. № 33. С .88 -93.
7. Кунченко-Харченко В. І. Моделі інформаційних потоків та їх використання в системах бази даних та документології для прийняття рішень. Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. 2010. Вип. 54. C. 175-179.
8. Кондратюк О. М. Синергія інформації в управлінні витратами підприємства. Держава та регіони. 2010. № 5. С. 134-138.
9. Крикавський Є. В. Логістичне управління: підручник для вищих навчальних закладів. Л.: Видавництво Національного університета «Львівська політехніка», 2005. 684с.
10. Малімон В. І. Комунікаційна політика в діяльності державного службовця: навч. посібник . Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2008. 344 с.
11. Мізюк Б. М. Інформаційна природа управління. Економіка та держава. 2012. № 2. С. 8-13.
12. Птіцина Л. А. Основні підходи до управління інформаційними потоками бізнес діяльності промислових підприємств України: формування єдиного інформаційного забезпечення системи управління промисловим підприємством в складних ринкових умовах. Вісник економічної науки України. 2010. № 2. С. 121-124.

Номер
Розділ
Статті