Cтратегічне планування на підприємстві: маркетинговий аспект

DOI: 10.31673/2415-8089.2019.042937

  • Виноградова О. В. (Vynogradova O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Євтушенко Н. О. (Yevtushenko N. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Кононенко Є. Є. (Kononenko Ye. Ye.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті висвітлено теоретичні основи поняття «стратегічне планування» на рівні підприємства та з’ясовано його фундаментальне значення у ході трактування й розуміння в питаннях досягнення стратегічних орієнтирів. Розкрито ключові змістовні характеристики стратегічного планування шляхом проведення порівняльного аналізу між стратегічним і довгостроковим плануванням за основними факторними ознаками Визначено місце маркетингового планування в стратегічному плані вітчизняних підприємств та наведено особливості взаємозв’язку стратегічного плану із системою заходів відповідно до маркетингової концепції. Обґрунтовано та схематично представлено зміст стратегічного маркетингового планування на рівні підприємства, доведена його стратегічна спрямованість на розробку сценаріїв розвитку з метою отримання гарантованого прибутку. Описано типові помилки у процесі стратегічного маркетингового планування на підприємстві, які пов’язано з умовами, змістом та особливостями процесу з урахуванням професійних компетенцій маркетологів.

Ключові слова: стратегічне планування, маркетингове планування, управління, план, процес, виробничо-комерційна діяльність, маркетолог, підприємство.

Список використаної літератури
1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Санкт-Петербург: Питер-Ком, 2001. 416 с.
2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с англ. Москва: Дело, 2002. 704 с.
3. Портер М., Друкер П., Карлоф Б. Деловая стратегия /пер. с англ./ науч. ред. и авт. предисл. В.А. Приписнов. Москва: Экономика, 2003. 124с.
4. Мінцберг Г. Зліт та падіння стратегічного планування. Київ: Вид-во Олексія Капусти. 2008. 389 с.
5. Райко Д. В. Стратегічне управління розвитком маркетингової діяльності: методологія та організація: монографія. Харків: Інжек, 2008. 632 с.
6. Холодний Г.О., Селезньова К.В. Теоретичні аспекти стратегічного планування на підприємствах України. URL: http://firearticles.com/strategichne-upravlinnya/104-teoretichniaspekti-strategichnogo-planuvannya-na-pidpriyemstvax-ukrayini-xolodnij-g-o-seleznova-k-v.html
7. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг. Санкт-Петербург: Питер, 2007. 800 с.
8. Котлер Ф. Основы маркетинга. Профессиональное издание. (12-е изд.; пер. с англ.). Москва: Вильямс, 2009. 1072 с.
9. Котлер Ф., Триас де Без Ф. Новые маркетинговые технологии. Методика создания гениальных идей: монография. /пер. с англ. Санкт-Петербург: Нева, 2004. 192 с.
10. Хибинг Р., Купер С. Маркетинговое планирование. Москва: ЭКСМО, 2007. 386 с.
11. Фатхудинов Р. А. Стратегический маркетинг: учебник. Москва: Бизнес-школа «Интел-синтез», 2000. 640 с.
12. Семенюк С. Маркетингове планування діяльності підприємств. Галицький економічний вісник. 2010. № 1(26). С. 84–92.
13. Близнюк С.В. Стратегічний маркетинг торгівельної фірми: Методичні і організаційні аспекти управління. Київ: Українська академія зовнішньої торгівлі, 2009. 150 с.
14. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2011. 152 с.
15. Балабанова Л. В., Холод В. В., Балабанова І. В. Стратегічний маркетинг : підруч. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 630 с.
16. Крикавський Є. В., Третьякова Л. І., Косар Н. С. Стратегічний маркетинг: навч.посібник. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2012. 256 с.
17. Божкова В. В. Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.04. Економіка та управління підприємствами. Суми, 2011. 32 с.
18. Примак Т. О. Маркетинг: навч. посібник Київ: МАУП, 2007. 228с.
19. Росоха В. В., Газуда Л. М. Особливості планування в системі маркетингового менеджменту. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія Економіка. 2013. Випуск 2(39) Частина 1. С. 223-233.

Номер
Розділ
Статті