Організаційно-інформаційне забезпечення управління розвитком підприємства в умовах становлення цифрової економіки

DOI: 10.31673/2415-8089.2019.040413

  • Гудзь О. Є. (Gudz O. Ye.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті уточнено сутність та особливості організаційно-інформаційного забезпечення управління розвитком підприємства в умовах становлення цифрової економіки, виявлено вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на умови господарювання й управління підприємствами, окреслено загрози, ризики, передумови й можливості та обґрунтовано завдання й заходи щодо побудови якісно нових моделей організаційно-інформаційного забезпечення управління розвитком підприємства на основі нових організаційних форм та з використанням сучасних цифрових технологій.

Ключові слова: організаційно-інформаційне забезпечення, підприємства, управління розвитком підприємства, цифрова економіка.

Список використаної літератури
1. Апалькова В. В. Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. 2015. Вип. 4. С. 9-18.
2. Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Санкт-Петербург: Наука, 1997. 800 с.
3. Гройсман В. Цифрова економіка здатна стрімко підвищити ВВП. Новини економіки. 8 вересня 2017.
4. Дунська А. Р. Інноваційна стратегія як сучасний інструмент управління розвитком підприємства URL: http://www.confcontact.com/20101008/5_dunska.htm (дата звернення: 29.10.2019)
5. Пакулін С. Л. Підвищення стійкості й забезпечення ефективного використання соціально-економічного потенціалу адміністративно-територіального утворення Настоящи изследoвания и развитие. Mатериали за 10 Междунар. научна практична конференция, 17-25 януари, 2014. София: Бял ГРАД-БГ, 2014. Том 7. Икономики. С. 28-30.
6. Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія. Харків, 2006. 496 с.
7. Сіренко Н. М. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки: монографія. Миколаїв, 2010. 416 с.
8. Смоляр Л. Г., Котенко О. А. Мережеві структури як сучасна форма організації економічної діяльності URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1660 (дата звернення 29.10.2019)
9. Хамініч С. Ю. Управління підприємством на засадах освітнього потенціалу: монографія. Дніпро: Вид–во ДНУ, 2006. 288 с.
10. Фещур Р.В. Управління розвитком машинобудівних підприємств. Видавництво Львівської Політехники. 2008. № 624. С. 100–109.
11. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Москва: Прогресс, 1982. 455 с.
12. Kelly K. (2009) Health Science Libraries: future trends. An Leabharlann. URL: http://epubs.rcsi.ie/libraryart/4. (дата звернення 29.10.2019)

Номер
Розділ
Статті