Економіко-правові аспекти впровадження інновацій на підприємствах

DOI: 10.31673/2415-8089.2019.033541

  • Гужавіна І. В. (Huzhavina I. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Дименко Р. А. (Dymenko R. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Лобань О. О. (Lobanʹ O. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуто роль інновацій в діяльності сучасного підприємства. Наведено класифікацію витрат на інновації для забезпечення правильного обчислення реальної собівартості продукції та її аналізу. Визначено механізм розрахунку рівня інноваційної активності підприємства. Запропоновано шляхи оцінки ефективності інновацій за рахунок визначення показників виробничої ефективності, фінансової ефективності, інноваційної ефективності.

Ключові слова: інновація, інноваційний процес, витрати підприємства, інноваційна діяльність, інноваційна активність.

Список використаної літератури
1. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV дата оновлення 16.10.2012. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15
2. Буднікевич І.М. Становлення регіонального ринку інновацій: теорія та практика (на прикладі Карпатського регіону): дис... канд. екон. наук: 08.10.01. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича, Чернівці, 2002. 239 с.
3. Статистичний щорічник України за 2017 рік. Державний комітет статистики України / під ред. І. Є. Вернера; відпов. за випуск О. А. Вишневська. Київ: Державна служба статистики України, 2018. 541 с.
4. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 2002. 656 с.
5. Шандова Н.В. Методичні аспекти організації управління витратами Фінанси підприємств. 2003. № 7. С. 15-20.
6. Белявцева В.В. Автоматизированные технологии организации управленческого учета в торговле Економіка: проблеми теорії та практики: Зб.наук.пр. Дніпропетровськ: Наука і освіта. 2005. Вип. 206. С. 224-229.

Номер
Розділ
Статті