Сутність стратегічного розвитку підприємства

DOI №______

  • Мартиненко М. О. (Martynenko M. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Важливе місце в сучасних ринкових умовах для кожного підприємства займає не лише забезпечення ресурсами, які необхідні для досягнення поставлених цілей та ефективність діяльності підприємства в цей період, але й стратегічний розвиток на перспективу. Стратегічний розвиток будь-якого підприємства є невід'ємною умовою його успішного функціонування. Розглянуто сутність поняття стратегії підприємства, виділено її основні складові, проведено поглиблений аналіз наявних концептуальних підходів до визначення стратегії підприємства, запропоновано трактування дефініції «стратегічний розвиток підприємства».

Ключові слова: стратегія, стратегія підприємства, стратегічний підхід, довгострокова перспектива, стратегічний розвиток підприємства.

Список використаної літератури
1. Ансофф И. Стратегическое управление. Москва: Прогресс, 1989. 519 с.
2. Chandler A. D. Strategy and Structure Cambridge (MASS), 1962. 463 p.
3. Портер М. Стратегія конкуренції Київ: Основи, 1998. 545c.
4. Томпсон А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа. Москва: «Вильямс», 2006. 928 с.
5. Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В., Сондерс Дж. Основы маркетинга. Москва: «Вильямс», 2013. 752 с.
6. Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник / под ред О.С. Виханский. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Гардарика, 1998. 296 с.
7. Зуб А. Т. Стратегический менеджмент: теория и практика: учеб. пособ. для вузов. Москва: Аспект Пресс, 2002. 415 с.
8. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: учебник. Москва: Экономист, 2002. 416 с.
9. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2003. 396 с.
10. Буравлев А.И., Горчица Г.И., Саламатов В.Ю., Степановская И.А. Стратегические промышленные предприятия и корпорации: методологические и инструментальные средства. Москва: Физматлит, 2008. 176 с.
11. Мізюк Б.М. Системне управління. Львів: Львівська комерційна академія, 2004. 363 с.
12. Фомина А.В. Реализация стратегий компаний. От простого к сложному 2008. URL: http://finances-world.ru/load/38-1-0-445.
13. Люлёв А.В. Научные аспекты понятия «стратегия развития предприятия». Молодой ученый. 2010. №10. С. 88-92. URL: https://moluch.ru/archive/21/2158/.
14. Мельник Л.Г. Економіка підприємства: підручник. Суми: Університетська книга, 2012. 846 с.
15. Строкович Г. В. Стратегія підприємства: навч. посіб. для вищих навч. закладів. Харків: НУА, 2011. 180 с.
16. Саєнко М. Г. Стратегія підприємства: підручник. Тернопіль: «Економічна думка», 2006. 390 с.
17. Мельникова К., Лидовский Ю., Носков В. Стратегическое планирование деятельности предприятия. Бизнес- Информ. 1998. № 17-18. С. 109-111.
18. Крук М.Д. Разработка корпоративных стратегий компаний. Эко. 2001. № 6. С. 112—117.
19. Соловьев В. С. Стратегический менеджмент: учебник. Новосибирск: Сиб. соглашение, 2002. 448 с.

Номер
Розділ
Статті