Вплив інноваційної діяльності на підвищення прибутковості телекомунікаційних підприємств

DOI №______

  • Гавриш О. М. (Havrysh O. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглянуто наукові підходи до визначення поняття «інноваційна діяльність». Висвітлено кількість великих, середніх та малих за розмірами прибуткових та збиткових підприємств інформації та телекомунікації України і суми їх прибутку та збитку за 2013–2017 рр. Побудовано механізм управління інноваційною діяльністю телекомунікаційних підприємств та охарактеризовано його етапи. Визначено напрями підвищення прибутковості телекомунікаційних підприємств на основі ефективного використання інноваційної діяльності.

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, телекомунікаційні підприємства, прибуток, збиток, попит, конкурентоспроможність, товари та послуги, споживач.

Список використаної літератури
1. Інноваційний розвиток промислових підприємств: аналіз та оцінки: монографія / М.П. Войнаренко та ін. Хмельницький: ХНУ, 2010. 444 с.
2. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: учебник / Барютин Л. С. и др. ; под ред. А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. Москва: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. 518 с.
3. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент : учебник. Питер: СПб, 2003. 400 с.
4. Худолій Л.М., Файчук О.В., Файчук О.М. Перспективи банківського кредитування інноваційних проектів в агропродовольчому виробництві України: монографія. Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2014. 267 с.
5. Про інноваційну діяльність : Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-ІV / Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
6. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
7. Польова Н. М. Етапи формування механізму управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств. Економічний аналіз. 2012. Т. 10 (1). С. 394–399. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_10(1)__85 (дата звернення: 30.05.2019).

Номер
Розділ
Статті