Роль збалансованої системи показників в системі стратегічного планування на підприємствах в сучасних умовах

DOI №______

  • Сазонова С. В. (Sazonova S. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті уточнено роль стратегічного планування; запропоновано визначити принципи стратегічного планування на підприємстві на основі системи збалансованої системи показників; окреслено основні проблеми, що сприяють впровадженню якісних стратегічних планів та сформульовано особливості стратегічного планування для підприємствах, які інтегруються у європейську економіку; означено, що впровадження сучасних методів стратегічного планування дає можливість підприємствам адаптуватись та пристосовуватись до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища; визначено роль та правила формування збалансованої системи показників, що складається з набору фінансових та нефінансових показників діяльності підприємства.

Ключові слова: стратегічне планування, методи планування, збалансована система показників.

Список використаної літератури
1. Ансофф И. Стратегическое управление. Москва: Экономика, 2009. 519 с.
2. Божкова В.В. Комплексне використання методів стратегічного аналізу при формуванні інноваційної стратегії розвитку підприємств машинобудівної галузі. Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу: матеріали XI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 28–30 верес. 2017 р.) / під заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. Суми: ТРИТОРІЯ, 2017. С. 40-41.
3. Гончаров В.І. Менеджмент: навч. посіб. Мн.: Місанта, 2003. 624 с.
4. Грязнова М.О., Кузнецова Е.С. Стратегическое планирование: учет неопределенности и риска, распределение ответственности за риск. URL: https://moluch.ru/archive/13/1103
5. Гудзь О.Є. Стратегічне управління ризикозахищенністю інноваційної діяльності підприємств. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія: Економічні науки, 2015. № 1. С. 3-8. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2015_1_4.
6. Заярна Н.М., Заник С.С., Нечесанов М.Ю. Роль збалансованої системи показників результативності діяльності в системі антикризового управління підприємством. Молодий вчений. 2017. № 11. С. 1159-1163. URL:: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_281
7. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. / пер. с англ. Москва: Олимп-Бизнес, 2006. 320 с.
8. Ляшенко Г.П. Збалансована система показників – необхідний інструмент забезпечення конкурентоспро-можності підприємства. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2014. № 1. С. 23-31.
9. Мінцберг Г. Зліт та падіння стратегічного планування. Київ: Вид-во Олексія Капусти, 2008. 389 с.
10. Шершньова З.Є. Стратегічне управління : підручник. Вид. 2-ге, [перероб. та доп.], Вид-во КНЕУ, 2004. 699 с. URL: http://www.vidkryti-ochi.org.ua/2013/06/blog-post.html.

Номер
Розділ
Статті