МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОCПОДАРЮВАННЯ

DOI №______

  • Хлевицька Т. Б. (Khlevytska T. B.) Державний університет телекомунікацій, м. Киев

Анотація

В статті розкрито теоретико-методичний підхід до моделювання стратегії логістичного управління грошовими потоками торговельних підприємств. Обґрунтовано постулатні положення логістичного управління грошовими потоками. Запропоновано процедуру розробки та заходи з реалізації стратегії логістичного управління грошовими потоками торговельного підприємства.

Ключові слова: грошові потоки, логістичне управління, стратегія логістичного управління, торговельне підприємство.

Список використаної літератури
1. Крикавський Є.В. Партнерські відносини на ринку В2В та В2С: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 232с.
2. Сучасний інструментарій та галузеві особливості управління підприємствами України: монографія / за наук. ред. Н.І. Чухрай. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 300 с.
3. Фролова Л.В. Логістичне управління підприємством: теоретико-методологічні аспекти: монографія. Донецьк: ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2004. 237 с.
4. Григорак М.Ю. Інтелектуалізація ринку логістичних послуг: концепція, методологія, компетентність: монографія. Київ: Сік Груп Україна, 2017. 516 с.
5. Маркетингові технології економічного зростання: монографія / за ред. М.А. Окландера. Одеса: Астропринт, 2012. 376 с.
6. Практикум по логистике: учеб.пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. Б.А.Аникина. Москва: ИНФРА-М, 2002. 280 с.
7. Економіка виробничого підприємництва: навч.посіб. / За ред. Й.М.Петровича. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: Т-во “Знання”, КОО, 2001. 405 с.
8. Бланк И.А. Торговый менеджмент. Київ: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. 408 с.
9. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства: підруч. для вузів / Під ред. проф. Н.М. Ушакової. Київ: “Хрещатик”, 1999. 800 с.
10. Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: монографія. Київ: Київ.нац.торг-екон.ун-т, 2002. 302 с.

Номер
Розділ
Статті