ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В СИСТЕМІ «ОРЕНДАР-ОРЕНДОДАВЕЦЬ»

DOI №______

  • Пісковець О. В. (Piskovets O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Киев

Анотація

Розглянуто сучасні підходи до трактування та значення оренди. Проаналізовано сутність поняття орендні відносини. Досліджено, що за останні роки при удосконаленні виробничих відносин оренда відіграє важливу роль. Орендні відносини є однією з важливих складових ринкової економіки. Визначено, що механізм орендних відносин є системою взаємозв'язаних елементів, основним з яких є інституційні відносини, тобто відносини внутрішньої диференціації процесів привласнення за фактором виробництва. Підтверджено, що важливою складовою організаційних процесів здійснення орендних відносин є належне оформлення й узгодження умов орендних угод.

Ключові слова: оренда, орендар, орендодавець, економічні відносини, підприємство, відносини, орендні відносини, грошова оцінка.

Список використаної літератури
1. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), №40-44, ст.356.
2. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998р. № 1211-ІV від 02.10.2003. Відомості верховної Ради України. 2004. №10. ст. 102.
3. Кірейцева О.В. Організаційний механізм орендних земельних відносин України. Вісник СНАУ. 2010. Вип. 5/2. С. 121-126.
4. Антіпова Л.І. Оренда землі з погляду породжуваних нею відносин. Економіка АПК. 2010. №3. С. 9-14.
5. Данкевич А.Є. Орендні земельні відносини у сільському господарстві. Економіка АПК. 2006. №5. С. 63-69.
6. Юхименко П.І., Загурський О.М. Розвиток орендних відносин в аграрному секторі економіки. Економіка АПК. 2010. №1. С. 18-21.
7. Кононенко О.М. Економічне регулювання земельних відносин у сільському господарстві. Електронне наукове фахове видання. Ефективна економіка. 2017. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6024
8. Іванюк І.В., Ткачук П.Ю. Теоретичний аспект розвитку орендних земельних відносин у сільському господарстві. Економіка АПК. 2009. №11. С. 53-55.

Номер
Розділ
Статті