ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

DOI №______

  • Сазонова С. В. (Sazonova S. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті уточнено сутність стратегічного планування; визначено складові та описано елементи механізму стратегічного планування на підприємстві; окреслено основні проблеми, що заважають впровадженню якісних стратегічних планів та сформульовано особливості стратегічного планування для телекомунікаційних підприємствах, врахування яких дає можливість адаптуватись та пристосовуватись до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища у сучасних умовах.

Ключові слова: стратегічне планування, механізм стратегічного планування, елементи стратегічного планування.

Список використаної літератури
1. Андреев В.А. Стратегическое планирование как важнейшая функция управления предприятием Евразийский Научный Журнал №12 2015 [Електронний ресурс]. U L: http://journalpro.ru/archive/evraziyskiy-nauchnyy-zhurnal-12
2. Байков, Е.А. Управление реализацией стратегического потенциала предприятия в целях его развития. Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2012. № 2—2(144). С. 107—112
3. Бубнов Г.Г., Паутова А.В., Золотарев В.И. Стратегическое планирование как важнейшая функция управления. ТДР. 2011. №7. [Електронний ресурс]. U L: https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskoe-planirovanie-kak-vazhneyshaya-funktsiyaupravleniya
4. Василенко В.О. Стратегічне управління підприємством : навч. посібник. К. : ЦНЛ, 2004. 400 с.
5. Величко С.В. Стратегическое управление деятельностью предприятий услуг сотовой связи в современных условиях. Вестник ВУиТ. 2011. №24. [Електронний ресурс]. U L: https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskoe-upravlenie-deyatelnostyu-predpriyatiy-uslugsotovoy-svyazi-v-sovremennyh-usloviyah
6. Лисин Д.А., Пономарев Ю.В. Управление маркетинговой стратегией компании. Управление и экономика в XXI веке. 2017. №1. [Електронний ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-marketingovoy-strategiey-kompanii
7. Пахомова Ю.В. Прогнозирование в менеджменте: модель развития предприятия сотовой святи. Вестник ВГТУ. 2014. №5. [Електронний ресурс]. U L: https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-v-menedzhmente-model-razvitiya-predpriyatiyasotovoy-svyazi
8. Перевозникова М.В. Концепции маркетингового управления и стратегического планирования на рынке услуг сотовой святи. Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. Экология. 2015. №4. U L: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsii-marketingovogo-upravleniya-istrategicheskogo-planirovaniya-na-rynke-uslug-sotovoy-svyazi
9. Спирина А.М. Инфраструктура, поддерживающая действие механизма стратегического планирования на предприятии. Экономическая наука и практика: материалы Междунар. науч. конф. Чита: Молодой ученый. 2012. С. 22-31.
10. Тертичка В. Стратегічне управління. Київ: ―К.І.С.‖, 2017. 932 с.
11. Украинский телеком-рынок будет падать до 2021 года – исследование. URL: https://biz.liga.net/all/telekom/novosti/ukrainskiy-telekom-rynok-budet-padat-do-2021-godaissledovanie
12. Gudz О., Prokopenko N. Management of the Innovative Developments in Terms of the Digital Economy: Transformation of Organizational Mechanisms (Управління інноваційним розвитком підприємств в цифровій економіці: трансформація організаційних механізмів)  Management of innovative development the economic entities: collective monograph / ed. by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic, Przeworsk: Wydawnictwo I Drukarnia Nova Sadec, 2018. Vol. 1. pp. 55 – 63.

Номер
Розділ
Статті