ПОБУДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

DOI №______

  • Гудзь О. Є. (Gudz O. E.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Шмалій Л. В. (Shmaliy L. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті розглянуто теоретичні підходи до ідентифікації сутності та складових економічної безпеки підприємств, уточнено мету, завдання, принципи та етапи побудови економічної безпеки підприємств, визначено напрями її забезпечення і розвитку з врахуванням впливу кризових процесів та зміни бізнесових цінностей і пріоритетів діяльності сучасних підприємств в умовах широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Ключові слова: економічна безпека підприємств, сутність, складові, принципи побудови економічної безпеки підприємств.

Список використаної літератури
1. Андрощук Г. А. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны: монография. Київ: Издательский Дом «Ин Юре», 2000. 400 с.
2. Гудзь О.Є., Сотниченко В.М. Принципи та умови забезпечення економічної безпеки телекомунікаційних підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2016. №4 (17). С. 6-11 .
3. Захаров О.І. Побудова комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємства. Вчені записки Університету «Крок»: Зб. наук. праць. Вип. 18. Т. 4. Київ, 2008. С. 5058.
4. Забродский В.А., Капустин Н. Теоретические основы оценки экономической безопасности отрасли и фирмы. Бизнес-информ. 1999. № 15-16. С. 35-37.
5. Ілляшенко О. В. Механізми системи економічної безпеки підприємства: монографія Харків: Мачулін, 2016. 503 с.
6. Кавун С В. Система економічної безпеки: методологічні та методичні засади: монографія. Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. 300 с.
7. Козаченко Г., Пономарьов В. Економічна безпека підприємств: сутність і передумови формування. Теорія та практика управління у трансформаційний період: збірник наукових праць. Донецьк: ІЕП НАН України, 2001. Т. 3. С. 3-7.
8. МакМак В.П. Служба безопасности предприятия (организационноуправленческие и правовые аспекты деятельности). Москва: Мир безопасности, 1999. 65 с.
9. Молдаванцев А.А. Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия. URL: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=118592.
10. Сисоліна Н. П. Економічна безпека підприємства: навчальний посібник Кіровоград: КНТУ, 2014. 226 с.
11. Соснин А. С., Прыгунов П.Я. Менеджмент безопасности предпринимательства. Київ: Изд-во Европ. Ун-та, 2004. 357 с.
12. Судоплатов А.П., Лекарев С.В. Безопасность предпринимательской деятельности. Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 381 с.
13. Шлыков В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия. Санкт-Петербург: ―Алтейя‖, 1999. 138 с.

Номер
Розділ
Статті