МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

DOI №______

  • Стецюк П. А. (Stetsyuk P. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті наведено результати системного аналізу специфіки, якісних характеристик та системної взаємодії фінансової складової відтворювального процесу й конкурентоспроможності підприємства на товарних та фінансових ринках. Узагальнено сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства та її якісні характеристики. Розглянуто теоретичні та методичні аспекти формування фінансової конкурентоспроможності підприємств. Досліджено економічний зміст та аргументовано авторську інтерпретацію фінансової конкурентоспроможності підприємства. Аргументовано, що механізм забезпечення фінансової конкурентоспроможності підприємств ґрунтується на формуванні ефективної його фінансової архітектоніки. Визначено, що взаємодія між фінансовою архітектонікою та конкурентоспроможністю підприємства проходить по лінії: фінансова конкурентоспроможність – фінансове забезпечення реалізації конкурентних переваг. Розкрито наукові передумовами формування механізму забезпечення фінансової конкурентоспроможності підприємств та визначено послідовність етапів його створення.

Ключові слова: механізм забезпечення, конкурентоспроможність, фінансова конкурентоспроможність, фінансові ресурси, фінансовий потенціал, управління, підприємство.

Список використаної літератури
1. Крючкова Ж.В. Дослідження сутності конкурентоспроможності та конкурентоздатності аграрних підприємств. Агросвіт. 2016. № 7. С. 44-50.
2. Практичний словник синонімів української мови. Київ: «Українська книга», 2000. 480 с.
3. Спроможний / Всесвітній словник української мови. URL: https://uk.worldwidedictionary.org/спроможний.
4. Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса. Санкт-Петербург: Экономикус, 2008. 352 с.
5. Портер М.Е. Стратегія конкуренції / пер. з англ. А. Олійник, Р. Сільський. Київ: Основи, 1997. 390 с.
6. Ансофф И. Стратегическое управление. Санкт-Петербург: Терра, 2001. 574 с.
7. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер.с англ. Москва: ИНФРА-М, 2003. 983 с.
8. Балабанова Л.В. Маркетинг: підручник. Донецьк, 2002. 562 с. 9. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. учеб. / 2-е изд., испр. и. доп. Москва: Изд-во Эксмо, 2005. 544 с.
10. Павлова В.А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення: монографія. Донецьк:Вид-во ДУЕП, 2006. 276 с.
11. Піддубний І.О., Піддубна А.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб. / за ред. І.О. Піддубного. Харьків: ВД «ІНЖЕК», 2004. 264 с.
12. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. Москва: Новости, 2000. 256 с.
13. Хопкинс Л. Конкурентоспособность, инновационная деятельность и кластеризация МСП. Киев: Ecorus-Ied Consortium. Украина. 2003. 224 с.
14. Жамойда, А.А. Концепция финансовой конкурентоспособности промышленного предприятия. Економічний вісник Донбасу. 2009. № 3 (17). С. 85-90.
15. Курова Г.М. Систематизация детерминант конкурентоспособности. Российское предпринимательство. 2012. № 1 (199). С. 38-44.
16. Литовских А.М. Финансовый менеджмент: конспект лекций. Таганрог: ТРТУ, 2000. 76 с.
17. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление.. Москва: ИНФРА-М, 2000. 312 с.
18. Лисяк Л. В., Гетьман Д.О. Детермінанти фінансової конкурентоспроможності у ринковому середовищі. Вісник ДДФА. Економічні науки. 2013. № 2. С. 112-122. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vddfae_2013_2_15.
19. Стецюк П.А. Фінансова архітектоніка забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2014. Вип. 150. С. 33-40.

Номер
Розділ
Статті