ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПРИ АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

DOI №______

  • Гавриш О. М. (Gavrysh O.M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті висвітлено погляди науковців щодо формування сутності прибутку. Розглянуто поняття «пасивні» та «активні» доходи. Визначено складові формування загального прибутку підприємства при антикризовому управлінні та наведено їх характеристики. Розроблено функціональну схему при антикризовому управлінні прибутком на етапах його формування, розподілу та використання.

Ключові слова: прибуток, антикризове управління, підприємство, дохід від реалізації продукції, ціна, витрати, собівартість, формування, розподіл та використання прибутку.

Список використаної літератури
1. Агапова И. И. История экономической мысли: Курс лекций. Москва: ЭКМОС, 1998. 248 с.
2. Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С. Політична економія. Київ: Ніка-Центр, Ельга, 2000. 527 с.
3. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підручник (для студ. вищ. навч. закл.). Київ: Центр учбової літератури, 2009. 728 с.
4. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика; пер. с 13-го англ. изд. Москва: ИНФРА-М, 1999. 974 с.
5. Маркс К., Енгельс Ф. Капитал. Соч., Т. 25. Ч. 1. Москва: Госполитиздат, 1961. 784 с.
6. Маркс К. Капитал. Критика капиталистической экономии. Т.1. Кн. 1.: Процесс производства капитала. Москва: Политиздат, 1988. 891 с.
7. Милль Д. С. Основы политической экономии. Т. 2. Москва, 1998. 567 с.
8. Никитин И., Глазова Е. Прибыль: теоретические и практические подходы. Международная экономика и международные отношения. 2002. № 5. С. 20–27.
9. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств: Підручник. Київ: КНЕУ, 2000. 460 с.
10. Стражев А. А. Анализ хозяйственной деятельности. Москва: «ИНФРА-М», 1997. 214 с.

Номер
Розділ
Статті