ПЕРСПЕКТИВИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

DOI №______

  • Яковчук А. М. (Yakovchuk A.M.) Міжнародний економіко-гуманітарний універститет імені академіка Степана Дем'янчука, м. Рівне

Анотація

У статті проаналізовано ключові економічні індикатори розвитку машинобудівних підприємств Рівненської області у співставленні з аналогічними показниками по Україні. Досліджено динаміку індексів вітчизняної промислової продукції з виділенням тенденцій по машинобудуванню. Обґрунтовано напрями стратегічних змін, які слід запровадити машинобудівним підприємствам Рівненської області для подальшого ефективного розвитку.

Ключові слова: управління змінами, стратегічний розвиток, машинобудівні підприємства, структура реалізації, базова стратегія змін.

Список використаної літератури
1. Василишин Т. Аналіз сучасного стану машинобудівної промисловості України та визначення основних проблем її розвитку. 2013. № 4(43). С. 10 – 20.
2. Панченко В. П. Соціально-економічні проблеми розвитку машинобудівної галузі України. Ефективна економіка. 2012. № 3 [Електронний ресурс]. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1037
3. Побережний Р. О. Основні напрямки розвитку підприємств машинобудування. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 2012. № 13. С. 90 – 100.
4. Бакута А. В. Сучасний стан машинобудівного комплексу України: проблеми та перспективи. Економічний вісник ЗДІА. 2012. № 2. С. 22 – 31.
5. Черномазюк А. Г. Сучасні тенденції розвитку вітчизняного машинобудування та його ресурсні детермінанти. Вісник Запорізького національного університету. 2010. № 2 (6). С. 91
– 99.
6. Великий Ю. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств. Великий [Електронний ресурс]. URL: http://khntusg.com.ua/files/ sbornik/vestnik_112/76.pdf
7. Волошина О. В. Додатковий капітал машинобудівних підприємств: необхідність коригування та вплив на показники фінансового стану. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2013. Вип. 3 (80). С. 9 – 27.
8. Коновал Ю. В. Інноваційний розвиток машинобудівних підприємств: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія «Економічні науки». 2013. Вип. 26. С. 148 – 154.
9. Отенко В. І. Особливості інноваційного розвитку машинобудівних підприємств.
Проблеми економіки. 2013. № 4. С. 34 – 39.
10. Сакун Л. М. Галузеві аспекти управління прибутковістю промислового підприємства. Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління. 2012. № 1 (3). С. 78 – 85.

Номер
Розділ
Статті