МЕТОДИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

DOI №______

  • Сотниченко В. М. (Sotnichenko V.M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті розглянуто основні підходи, прийоми та методи визначення та оцінки рівня економічної безпеки телекомунікаційного підприємства. Визначено етапи організації захисту економічної безпеки. Зроблено акцент на тому, що для управління економічною безпекою необхідно розробити цільові критерії для оцінки її рівня. Вирішення цього завдання потребує створення системи відповідних методів. Перевага надається багатокомпонентним методам. Розглянуто основні моделі визначення порогових значень критичного стану підприємства. Зауважено, що об’єктивно оцінити стан економічної безпеки телекомунікаційного підприємства за всіма його функціональними складовими важко. Причиною є те, що є таки показники, які важко вимірювати конкретними числами, формами та величинами. До таких складових віднесено інтелектуальну, кадрову, політико-правову, техніко-технологічну. Визначити питому вагу значущості кожної з них важко. У статті зроблено спробу вирішення цього завдання. При цьому наголошено, що єдиної методики розрахунків рівнів економічної безпеки не існує. Кожний суб’єкт господарювання розробляє таку методику з урахуванням своєї специфіки.

Ключові слова: рівень економічної безпеки, телекомунікаційне підприємства, інтегральний показник, фінансовий стан, критерій, коефіцієнт, діагностика.

Список використаної літератури
1. Ілляшенко О. В. Алгоритмізація дії механізму управління системою економічної безпеки підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 6. (230). С. 196–200.
2. Перфильев А.Б. Основные методики оценки финансового состояния российских предприятий и прогнозирование возможного банкротства по данным бухгалтерской отчетности. Ярославль: МУБ и НТ, 2005.
3. Колышкин А.В. Прогнозирование развития банкротства в современной России: дис… канд. эк. наук : 08.00.05. Санкт-Петербург, 2003. 152 c.
4. Кудрявцев А.В. Экономическая безопасность, как ресурс управления на предприятиях с государственным участием. Гуманитарные научные исследования. 2017. № 6. URL: http://human.snauka.ru/2017/06/24142
5. Судоплатов А.П., Лекарев С.В. Безопасность предпринимательской деятельности: прак/ пособ. Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 155 с.
6. Алькема В. Г., Кириченко О.С. Управління змінами в системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності. Вчені записки Університету «КРОК». 2014. Вип. 38. С. 112–118.
7. Поздеев В.О. Теория экономического анализа: методология, научные проблемы: курс лекций. Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 2009. 212 с.
8. Поздеев В.О. Анализ в системе экономической безопасности предприятия. Инновационное развитие экономики. Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет. №2. 2014. С.38-47.
9. Погорелов Ю. С., Ілляшенко О.В. Передумови формування механізму управління системою економічної безпеки підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 4. Т.2. С. 151–156.

Номер
Розділ
Статті