ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

DOI №______

  • Глушенкова А. А. (Glushenkova A.A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

На інноваційний потенціал телекомунікаційних підприємств впливає ряд зовнішніх чинників, які можуть як сприяти, так і перешкоджати інноваційній діяльності підприємства. В статті проаналізовано підходи до визначення чинників інноваційної діяльності підприємств різними авторами. Запропоновано класифікацію зовнішніх чинників розвитку інноваційного потенціалу телекомунікаційних підприємств, враховуючи їх специфіку. Зокрема, виділено групу інформаційно-комунікативних чинників та обґрунтовано необхідність врахування впливу рівня розвитку екосистеми інноваційної діяльності малих підприємств сфери телекомунікацій та інформатизації. Проаналізовано динаміку інноваційної активності підприємств України. Наведено результати кореляційного аналізу зовнішніх чинників інноваційної діяльності підприємств України.

Ключові слова: інноваційний потенціал, телекомунікаційні підприємства, чинники, інноваційна діяльність.

Список використаної літератури
1. Гудзь О.Є. Стратегічне управління ризикозахищенністю інноваційної діяльності підприємств. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія: Економічні науки. 2015. № 1. С. 3-8. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2015_1_4.
2. Маслак О.О., Дорошкевич К.О., Вороновська М. М. Чинники впливу на інноваційну діяльність промислових підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.8. С. 269-274.
3. Белякова Г.Я., Чайран Ю.А. Факторы, влияющие на развитие инновационной деятельности. Креативная экономика. 2014. Том 8. № 11. С. 162-170.
4. Гейць В.П. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: Інноваційно- технологічний розвиток економіки: В 3 т . / з а ред. В.М. Гейця, В.П. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка. Київ: Фенікс, 2007. Т. 2. 564 с.
5. Кузьмін О., Кужда Т. Фактори інноваційного розвитку підприємств. URL: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=11391.
6. Федулова Л.І. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика : монографія. Київ : Основа, 2005. 552 с.
7. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент. Москва: ИНФРА-М, 2007. 304 с.
8. Офіційний сайт Державної служби статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Номер
Розділ
Статті