БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

DOI №______

  • Стецюк П. А. (Steciuk P.A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Корнійчук Г. В. (Korniychuk G.V.) ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Анотація

У статті висвітлено результати критичного аналізу, наукового узагальнення та обґрунтування напрямів подальшого розвитку теоретичного і методичного базису у сфері бюджетного управління формуванням і використанням фінансового потенціалу вітчизняних підприємств. Виявлено чинники концептуального, методологічного, управлінського та фінансового характеру, що обмежують впровадження технології бюджетного планування. Обґрунтовано доцільність вибору індивідуальної бюджетної моделі залежно від специфіки та конкретних умов економічної діяльності підприємства. Розкрито послідовність, завдання та результати етапів формування системи бюджетування підприємств. Визначено необхідні передумови для ефективної реалізації технології бюджетування.

Ключові слова: планування, прогнозування, бюджетування, фінансовий потенціал, показники плану, методи і прийоми планування, підприємства.

Список використаної літератури
1. Білик М.Д. Бюджетування у системі фінансового планування. Фінанси України. 2003. № 3. С. 97-109.
2. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: пер с англ. Київ: Молодь, 1997. 1000 с.
3. Гудзь О.Є., П.А. Стецюк, С.А. Навроцький, В.М. Алексійчук Науково-методичне забезпечення формування та реалізації фінансової політики підприємства. Облік і фінанси. 2013. № 2 (60). С. 69-86.
4. 3еліско І. М. Управління фінансовими ресурсами аграрно-промислових компаній:: монографія. Київ: Компринт, 2015. 420 с.
5. Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели: учеб. пособие. Москва: Проспект, КНОРУС, 2010. 768 с.
6. Савчук В.П. Управление прибылью и бюджетирование. Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 432 с.
7. Хруцкий В.Е., Сизова Т.В., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование: настольная книга по постановке финансового планирования. Москва: Финансы и статистика, 2002. 400 с.
8. Шим Джай К., Сигел Дж. Основы коммерческого бюджетирования. Санкт-Петербург: Бизнес. Микро, 2009. 474 с.
9. Материалы круглого стола: Проблемы внедрения бюджетного управления на российских предприятиях. Финансовый директор. 2011. № 3-4. С. 36-72.
10. Приходько Е.А. Проблемы разработки и внедрения бюджетирования в организации. Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2012. № 3. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2012/03/458.

Номер
Розділ
Статті