Постановка проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах

DOI №______

  • Грищук Р. В. (R.V. Hryshchuk) Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова
  • Молодецька-Гринчук К. В. (K.V. Molodetsʹka-Hrynchuk) Житомирський національний агроекологічний університет

Анотація

На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства соціальні інтернет-сервіси перетворилися не тільки на ефективний засіб комунікації, але й представляють собою дієвий інструмент впливу на суспільні й політичні процеси у державі. В умовах глобалізації інформаційного простору і гібридизації воєнних конфліктів соціальні інтернет-сервіси є джерелом загроз інформаційній безпеці держави. Тому підвищення рівня інформаційної безпеки України при використанні її громадянами СІС залишається однією із нагальних проблем, що потребують свого вирішення. В статті виконано формалізацію проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах і визначено перспективні напрямки досліджень. Отримані результати можуть використовуватися для розв’язку частинних задач у рамках вирішення проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах.

Ключові слова: Соціальний інтернет-сервіс, актор, інформаційна безпека держави, загрози, методологія.

Список використаної літератури
1. Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж : [монографія] / [В. Попик (кер. проекту), В. Горовий, О. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 202 c.
2. Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 220 c.
3. Информационные риски в социальных сетях / Г. А. Остапенко, Л. В. Паринова, В. И. Белоножкин, И. Л. Батаронов, К. В. Симонов / Под ред. член-корр. РАН Д.А. Новикова. 2013. 161с.
4. Конах В. К. Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулювання : аналіт. доп. / В. К. Конах. – К. : НІСД, 2014. – 76 с.
5. Проект Концепції інформаційної безпеки України : [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства інформаційної політики України. – Режим доступу: http://mip.gov.ua/documents/30.html (дата звернення 30.08.2017). – Назва з екрану.
6. Доктрина інформаційної безпеки України (затверджена указом Президента України №47/2017 від 25 лютого 2017 року) : [Електронний ресурс] / Офіційне представництво Президента України. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/472017-21374 (дата звернення 30.08.2017). – Назва з екрану.
7. Ознаковий принцип формування класифікацій кібератак / О. Г Корченко, С. В. Казмірчук, Є. В. Паціра, С. О. Гнатюк, В. М. Кінзерявий // Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2010. – №4, т. 1. – С. 184–193.
8. Юдін O. K. Інформаційна безпека держави : навч. посіб. / O. K. Юдін , В. М. Богуш. – Харків: Консум, 2004. – 508 с.
9. Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції : навч. посіб. / В. А. Ліпкан, Ю. Є. Максименко, В. М. Желіховський. – К. : КНТ, 2006. – 280 с.
10. Золотар О. О. Класифікація загроз інформаційної безпеки / О. О. Золотар, І. О. Трубін // Інформація і право. – 2013. – № 3(9). – С. 105–112.
11. Грищук Р. В. Основи кібернетичної безпеки : монографія / Р. В. Грищук, Ю. Г. Даник; під заг. ред. проф. Ю. Г. Даника. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 636 с.
12. Молодецька К. В. Соціальні інтернет-сервіси як суб’єкт інформаційної безпеки держави / К. В. Молодецька // Information technology and security. – 2016. – Vol. 4, Iss. 1(6). – С. 13–20.

Опубліковано
2018-05-05
Номер
Розділ
Статті