Математичні моделі та алгоритм обробки діагностичної інформації для побудови інтелектуальної системи діагностування радіоелектронної техніки

DOI: 10.31673/2518-7678.2019.040513

  • Толубко В. Б. (Tolubko V. B.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Вишнівський В. В. (Vyshnivskyi V. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Глухов С. І. (Hlukhov S. I.) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
  • Березовська Ю. В. (Berezovska Yu. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті представлені математичні моделі та алгоритм обробки діагностичної інформації для інтелектуальної системи діагностування. Остання являє собою центр обробки діагностичної інформації як елемент другого рівня системи технічного обслуговування і ремонту радіоелектронної техніки, до якого діагностична інформація, отримана з використанням методів фізичного діагностування (енергодинамічного, енергостатичного, електромагнітного) буде надходити від об’єктів діагностування (радіолокаційних станції, комплексних засобів автоматизації, засобів зв’язку, аеродромного обладнання, атомних електричних станцій тощо).
У ході проведення прискорених випробувань радіоелектронних компонентів на надійність були отримані залежності діагностичних параметрів від часу, значення яких записані у базу даних інтелектуальної системи. На основі їх порівняння зі значеннями діагностичних параметрів, отриманих під час проведення діагностування зазначеними методами та записаними у базу знань, приймається рішення про технічний стан цифрових пристроїв блоків радіоелектронної техніки. Крім того, стає можливим виконання такої функції технічної діагностики як визначення залишкового ресурсу складових об’єктів радіоелектронної техніки.
Вирішення задач, пов’язаних з проведенням діагностування та прогнозування, зумовило побудову математичних моделей обробки діагностичної інформації, в основу яких покладений метод найменших квадратів. Вибір даного методу обумовлений тим, що отримані залежності діагностичних параметрів від часу являють собою функції, побудовані на основі їх усереднених значень запропонованим методом, а також його високими результатами апробації.
Впровадження інтелектуальної системи діагностування призведе до підвищення показників надійності об’єктів радіоелектронної техніки та заощадження державних коштів, які витрачаються на багаторазове резервування її блоків.

Ключові слова: радіоелектронна техніка, радіоелектронні компоненти, технічний стан, діагностична інформація, математичні моделі, прогнозування, інтелектуальна система діагностування.

Список використаної літератури
1. Діагностування аналогових і цифрових пристроїв радіоелектронної техніки. Монографія / Вишнівський В.В., Жердєв М.К., Лєнков С.В., Проценко В.А. - під ред. Жердєва М.К., Лєнкова С.В. – К.; ТОВ «Компанія ЛІК», 2009. – 224 с.
2. Василишин В.І., Чечуй О.В., Женжера С.В., Глушко А.П. Основи теорії надійності та експлуатації радіоелектронних систем ХНУПС, 2018.- 268 с.
3. Павленко М.А.,Тимочко О.І., Сакович Л.М., Козелькова К.С. Теоретичні основи автоматизації процесів розробки рішень в системах управління. – Київ: ДУТ, 2016. – 186 с.
4. Reddy S.M., Saluja K.K. and Karpovsky M.A. (1985), Data Compression Technique for Buit-in Self Test: Digest of papers FTCS–15. IEEE Transactions on Computers, IEEE Computer Society Washington, DC, USA.
5. Вишнівський В.В. Проблема побудови автоматизованих систем технічного діагностування інформаційних систем / В.В. Вишнівський // Защита информации; сборник научных трудов. – Киев: НАУ, 2016. – Вып. 23. – С.165-176.
6. Вишнівський В.В. Проблема побудови та впровадження автономних автоматизованих систем діагностування радіоелектронного озброєння / В.В. Вишнівський, В.В. Кузавков, Г.І. Гайдур // Науковий журнал Інформаційна безпека Східноукраїнский національний університет імені Володимира Даля. - Луганськ: 2014. – Вип. №4(16). – С. 151-157.
7. В. В. Вишнівський, В.В. Василенко, В.В. Кузавков. Аналіз методів форсованих випробувань для отримання залежності зміни діагностичного параметра від часу напрацювання напівпровідникових РЕК // Системи управління, навігації та зв’язку. – П.: ПНТУ. – 2015. – Вип. 1(33). – C. 18-21.
8. Жердєв М.К, Кузавков В.В., Глухов С.І. Узагальнення результатів форсованих випробувань радіоелектронних компонентів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2015. – № 49. – С.40 – 48.
9. Методика розробки діагностичного забезпечення РЕТ на основі енергостатичного методу діагностування з використанням інформаційних технологій / Лєнков С.В., Жердєв М.К., Толок І.В., Глухов С.І., Жиров Г.Б. // Системи озброєння і військова техніка. – Харків: Вид.-во ХНУПС імені Івана Кожедуба, 2017. – Вип. №4(52). – С.46 – 51.
10. Діагностування радіоелектронної техніки на основі енергодинамічного методу: методика та інформаційне забезпечення / Жердєв М.К., Селюков О.В., Глухов С.І., Гахович С.В., Нікіфоров М.М. // Системи озброєння і військова техніка.– Харків: Вид.-во ХНУПС імені Івана Кожедуба, 2018. – Вип. № 2(54). – С.23 – 30.
11. Жердєв М.К., Лєнков С.В., Шкуліпа П.А. Побудова функціональних перевіряючих тестів для енергодинамічного та електромагнітного методів діагностування // Журнал Харківського університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба «Системи обробки інформації». – Харків, - 2013. - №1(108). – С. 49 – 52.
12. Клепко В. Ю., Голець В. Л. К 48 Вища математика в прикладах і задачах: Навчальний посібник. 2+ге видання. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 594 с.
13. Острейковский В.А. Теория надежности: Учеб. для вузов / В.А Острейковский. – М.: Высш. шк., 2003. – 463 с.

Номер
Розділ
Статті