Інформаційна безпека підприємства: теоретичний аспект

DOI: 10.31673/2409-7292.2024.020012

  • Кицюк В. М. (Kytsyuk V. M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Пупинін О. С. (Pupynin O. S.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

З підвищенням ролі інформації формується інформаційний простір, який вимагає захисту від несанкціонованого чи ненавмисного впливу як на рівні держави, регіону так і на рівні підприємств. В процесі функціонування підприємств захист інформації дає можливість отримувати високі доходи, укладати вигідні контракти з контрагентами, суттєво підвищує рівень конкурентоспроможності підприємства, а також дозволяє значно підвищити ефективність діяльності організації загалом. У зв’язку з цим інформаційна безпека є невід’ємним елементом системи управління підприємством, а всі питання з цього напряму є актуальними. Мета статті полягає у проведенні аналізу статистичних даних щодо стану кібербезпеки на світовому ринку, дослідженні теоретичних аспектів сутності поняття «інформаційна безпека» та формуванні переліку принципів забезпечення інформаційної безпеки суб’єктів господарювання в умовах сьогодення. У статті розглянуто проблему забезпечення інформаційної безпеки в сучасних умовах. У процесі дослідження опрацьовано широкий перелік визначень поняття «інформаційна безпека» підприємства та надано авторське погляд щодо суті даної категорії. Описано внутрішні та зовнішні загрози, що виникають в інформаційному середовищі підприємства. Наведено класифікацію загроз інформаційної безпеки за головними ознаками. Особливу увагу приділено принципам інформаційної безпеки підприємства, застосування яких дозволить фахівцям побудувати та впровадити якісну систему забезпечення інформації у виробничі процеси підприємства.

Ключові слова: інформаційна безпека, загрози, принципи, підприємство.

Перелік посилань
1. Топ 20 приголомшливих статистичних фактів пов’язаних з витоками даних у 2023 році. Режим доступу: http://surl.li/meqsk
2. Закон України «Про телекомунікації» № 1089-IX від 16.12.2020. ВВР 2020.
3. Якименко, Ю. М., Савченко, В. А., Легомінова, С. В. Системний аналіз інформаційної безпеки: сучасні методи управління: підручник. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2022. 308 с.
4. Козачок, В. А., Гайдур, Г. І., Гахов, С. О., Хмелевський, Р. М., Чумак, Н. С. Політики безпеки. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: ДУТ ННІЗІ, 2020.167 с.
5. Шульга, В. І. Сучасні підходи до трактування поняття інформаційна безпека. Ефективна економіка № 4, 2015. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5514
6. Забродський, В. А., Кізім, Н. А., Янов, Л. І. Сучасні методи організації та управління промисловим виробництвом. Харків: АТ «Бізнес-Інформ», 1997. 64.
7. Камлик, М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект [Текст] : навч. посіб. К. : Атіка, 2005. 432 с
8. Гладченко, Т. М. Індикатори економічної безпеки підприємницької діяльності. Донецьк: ДонДАУ. Менеджер. 2000. №12. С.111-113.
9. Ніколаюк, С. І., Никифорчук, Д. Й. Безпека суб’єктів підприємницької діяльності [Текст] курс лекцій К. : КНТ, 2005. 320с.
10. Могильний, А. І., Безчастний, В. М., Винокуров, Ю. О. Основи безпеки бізнесу. Донецьк: Регіон, 2000. 130 с.
11. Олійник, О. В. Принципи забезпечення інформаційної безпеки України. Науковий вісник Ужгородського університету. 2012. Випуск 18. С. 170-173.

Номер
Розділ
Статті