Моделювання сигналів засобів негласного отримання інформації за допомогою Сплайн-функцій

DOI: 10.31673/2409-7292.2024.010003

  • Туровський О. Л. (Turovskyy O. L.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Правдивий А. М. (Pravdyvyy A. M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

У статті розглянуто проблему розпізнавання сигналів від систем несанкціонованого прихованого отримання конфіденційної інформації. Загальна проблема виявлення сигналів від засобів негласного отримання інформації (ЗНОІ) полягає в безпосередньому формуванні методики, яка б дозволила подати виявлений сигнал від ЗНОІ, що використовує легальний діапазон передачі даних, в його в аналітичному представлені, зручному для подальшого аналізу та безпосереднього виявлення шкідливого сигналу. Проведено аналіз означення, ознак та властивостей засобів негласного отримання інформації та подано їх демаскуючі ознак. Проведено огляд методів, які використовуються для фіксування виявлених сигналів від засобів негласного отримання інформації в аналітичному виді, зручному для подальшого аналізу. Проведено аналіз способів аналітичного представлення виявленого сигналу у виді композиції неперервних функцій та у вигляді сплайн-функції двох змінних. З метою підвищення ефективності розпізнавання сигналів засобів негласного отримання інформації запропоновано методику побудови сингалу ЗНОІ у виді двовимірної сплайн-функції або тензорного добутку двох одновимірних сплайн просторів. Такий спосіб дозволяє покращити ефективність розпізнавання сигналів ЗНОІ та його автоматизацію. Показано, що важливою умовою для розпізнавання ймовірного сигналу цифрової ЗНОІ є знаходження максимуму енергії спектру, що в свою чергу надає можливість застосовувати критерії математичного аналізу досягнення екстремумів функції. Застосування такого математичного апарату надає можливість, використовуючи існуючі технічні і програмних комплекси, автоматизувати процес розпізнавання сигналів ЗНОІ.

Ключові слова: інформація, безпека інформації, технічні засоби негласного отримання інформації, закладний пристрій, композиція функцій, двовимірна сплайн-функція, простір сплайнів, тензорний добуток.

Перелік посилань
1. ДСТУ 3396.2–97. Захистінформації. Технічний захист інформації. Терміни і визначення. Київ: Держстандарт України, 1998. 19 с
2. Клименко, К. О, Костенко, О. В., Ільченко, О. М. Загальна класифікація засобів негласного отримання інформації та методик їх виявлення. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. Радіотехніка та телекомунікації. Том 31 (70), Ч. 1, № 6, 2020р. https://doi.org/10.32838/TNU-2663-5941/2020.6-1/02
3. Лаптєв, О. А. Методологічні основи автоматизованого пошуку цифрових засобів негласного отримання інформації. Монографія. Київ. ДУТ, 2020, 332с.
4. Лугінін, О. Є. Статистик а: Підручник : ЗМОіНУ. 2 вид., перероб. та доп. Київ: ЦУЛ, 2007, 608с.
5. Колмогоров, А. М. Про представлення неперервних функцій декількох змінних у виді суперпозицій неперервних функцій однієї змінної. Доповідь. Академія наук. 1957. Т.114. № 5. С. 953 – 956.
6. Хорошко, В. О., Павлов, І. М. Функторність та граничність відображень об’єктів множин в системах захисту інформації. Інформаційна безпека. 2013. № 1. С.107 – 116.
7. Хорошко, В. О., Хохлачова, Ю. Є. Алгоритм розпізнавання об’єктів у складних умовах. Сучасна спеціальна техніка. 2017. № 1. C. 10 – 16.
8. Теорія розривних сплайнів та її застосування в комп’ютерній томографії: монографія / І. В. Сергієнко, В. К. Задірака, О. М. Литвин, Ю. І. Першина // – К.: Наук. думка, 2017. – 314 с.
9. Литвин, О. М. Побудова кусково-білінійних сплайнів для наближення функцій з розривами першого роду у вузлах ректангуляції двовимірної області / О.М. Литвин, Ю.І. Першина // Таврічний вісник інформатики та математики. – 2011. – №1. – С. 63 – 72.
10. Литвин, О. М. Наближення розривних функцій розривними сплайнами на криволінійній трапеції / О. М. Литвин, Ю. І. Першина // Доповіді НАНУ. 2013. – №2. – С. 30 – 35.
11. Нікулін, О. В. Основи векторного і тензорного числення: теоретичні відомості та тести / О. В. Нікулін, Т. В. Наконечна. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2012. – 73 с.
12. Lebedev, L., Cloud, M., Eremeyev V. Tensor analysis with applications in mechanics, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2010. –198с.
13. Валь, О. Д. Основи векторного та тензорного аналізу: навч. посібник / О.Д. Валь, С.Л. Королюк, С.В. Мельничук. – Чернівці: Книги - ХХІ, 2006.– 351 с.
14. Едвардс, Ч. Г., Пенні, Д. Е. Диференціальні рівняння і крайові задачі: моделювання та обчислення за допомогою Mathematica, Maple і MATLAB. 3-е видання. К.: Діалектика-Вільямс, 2007. 434 с.
15. Забара, С. Характеристики моделювання систем у середовищі MATLAB. К.: Вид. Університет "Україна", 2011. 137 с.

Номер
Розділ
Статті