ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ ДЛЯ ЖУРНАЛУ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

1. В журналі «Телекомунікаційні та інформаційні технології» публікуються наукові статті, в яких викладені результати досліджень в галузі телекомунікацій, радіотехніки, інформаційних технологій, захисту інформації, обчислювальної техніки.

2. Стаття представляється на українській, російській або англійській мовах, тільки в чорно-білому зображенні. Обсяг статті – 8-25 сторінок. Текст набирається в редакторі WORD 2010, шрифт – Time New Roman, розмір – 12 пт., міжрядковий інтервал – 1.5, відступ – 0.75 см, формат сторінки – А4, всі поля – по 2 см, орієнтація сторінок – книжна.
Формули розташовуються по центру робочого поля або в тексті статті. Нумеруються тільки ті формули, на які є посилання в тексті статті. Формули і змінні набираються в
редакторі MathType 6, настройки редактора – Factory setting, розмір об’єкта – 100%. Рисунки представляються в форматі .jpg тільки в чорно-білому зображенні.
Таблиці виконуються за допомогою табличного процесора редактора.

3. До редакції надсилаються такі матеріали ( E-mail – toroshanko@ukr.net ): Рукопис статті у форматі .docx (див. Додаток 1). Після отримання рішення про можливість публікації і рахунку на оплату на електронну пошту у вигляді скан-копій надсилаються: Виписка із засідання кафедри (для співробітників Державного університету телекомунікацій), а для авторів із інших організацій супровідний лист від керівника організації або його заступника з наукової роботи. В цих матеріалах потрібно вказати на коректність використання запозичених матеріалів (відсутність плагіату), а також на можливість опублікування статті у відкритій пресі. Квитанція про оплату публікації.

Інформація для авторів у PDF