Політика рецензування

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Усі статті, які поступили до редакційної колегії журналу «НЗ ДУТ» та відповідають вимогам до оформлення статей, проходять процедуру подвійного прихованого рецензування, яка спрямована на забезпечення об’єктивної оцінки якості наукових статей. До рецензування приймаються лише ті статті, які не публікувалися раніше. Автор не повинен повторювати свої наукові публікації з метою збільшення їх кількості.  

 

Метою рецензування є:

 • визначення наукової цінності представлених у статті результатів досліджень,
 • протидія псевдонауковій діяльності,
 • перешкоджання небезпеки для окремої людини, суспільства, економіки або природи, яку може заподіяти застосування результатів наведених досліджень,
 • забезпечення принципів академічної доброчесності, зокрема, шляхом виявлення та перешкоджання плагіату та інших форм порушень авторського права,
 • забезпечення чесності та прозорості наукових досліджень та неприпустимість проявів шахрайства, зокрема фабрикування та фальшування даних, піратства та плагіату
 • узгодження інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, у якій виконувалось дослідження.

При надходженні рукопису статті в редакцію всі автори попереджаються про процедуру рецензування.

Автор може використовувати інформацію з будь-яких публікацій за умови, якщо вказує джерело та проводить чітку межу між власними даними, наведеними в статті, та здобутками інших. Запозичення для власних публікацій будь-яких текстів, фотографій, рисунків, таблиць, схем, формул тощо потребує згідно з існуючими правилами дозволу автора та/або видавництва та повинно мати в статті відповідні посилання на першоджерела.

 

Метод рецензування:

Рецензування проводиться методом подвійного сліпого рецензування. Особистості рецензентів і авторів приховуються один від одного протягом всього процесу рецензування. Для забезпечення конфіденційності автори повинні підготувати рукописи таким чином, щоб вони не розкривали особистість автора рецензентам ні прямо, ні побічно.

 

До рецензування залучаються:

 • члени редакційної колегії журналу;
 • сторонні рецензенти, які виконують наукові дослідження за схожою тематикою, мають достатній досвід роботи за напрямком, що заявлено у статті, та, як правило, мають науковий ступінь кандидата чи доктора наук;
 • сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за вказаним науковим напрямом.

Прізвища та місце роботи рецензентів редакцією не розголошуються.

 

Рецензенти проінформовані про наступне:

 • рукописи є інтелектуальною власністю авторів;
 • рецензентам забороняється робити копії статті, наданої на рецензування, або використовувати матеріали статті до її опублікування;
 • рецензент несе персональну відповідальність за чесну й об'єктивну оцінку статті;
 • рецензент повинен дотримуватися принципів рівноправності, фактичної обґрунтованості та достовірності: принцип рівноправності гарантує рівні права учасникам процесу рецензування незалежно від наукових ступенів та звань; принцип фактичної обґрунтованості виключає необ'єктивну критику; принцип достовірності забороняє будь-які перекручування з метою приниження або дискредитації;
 • строки отримання, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування не повідомляється нікому, окрім авторів та рецензентів, що забезпечує конфіденційність.

 

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ

 1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка повинна  відповідати вимогам до оформлення статей
 2. Редакційна колегія визначає ступінь унікальності авторського тексту шляхом перевірки на антиплагіат в системі Plagiat.pl. Статті, що не відповідають принципам академічної доброчесності, до подальшого рецензування не допускаються.
 3. Головний редактор і заступник головного редактора призначають рецензента за профілем дослідження, яке викладене в статті.
 4. Рецензент отримує анонімний рукопис статті та супроводжувальну стандартизовану форму рецензії.
 5. Упродовж 14 календарних днів з моменту отримання анонімного рукопису рецензент готує висновок про можливість друкування статті.
 6. Висновок рецензента може мати одну із наступних форм:
  • опублікувати без змін;
  • опублікувати за умови подальшого доопрацювання статті автором;
  • опублікувати після значного доопрацювання статті автором;
  • відхилити статтю в цілому.
 7. У разі згоди із зауваженнями рецензента автори статті можуть внести в неї зміни і подати статтю повторно. При цьому процедура рецензування повторюється. Датою надходження статті до редакції вважається дата її останнього подання після правки.
 8. Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через технічного секретаря наукового журналу.
 9. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається з урахуванням отриманої рецензії головним редактором або заступником головного редактора, а при необхідності – засіданням редакційної колегії.
 10. Всі рецензії зберігаються в редакції в письмовому вигляді протягом трьох років.