Методична платформа формування та реалізації інвестиційної стратегії телекомунікаційних підприємств

DOI: 10.31673/2518-7678.2021.015158

  • Стецюк П. А. (Stetsyuk P. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В роботі наведено результати аналізу та узагальнення важливих науково-методологічних положень інвестиційного менеджменту з метою розвитку методичних засад управління інвестиційною діяльністю телекомунікаційних підприємств, а також обґрунтування напрямків удосконалення технології розробки і реалізації їх інвестиційної стратегії. Запропонована композиція системних елементів методичної платформи дозволяє реалізувати основні цілі та завдання, визначені функціональним призначення інвестиційної стратегії.

Ключові слова: методична платформа, інвестиції, інвестиційна діяльність, управління, інвестиційна стратегія, технологія розробки і реалізації, телекомунікаційні підприємства.

Список використаної літератури
1. Бланк І. О., Гуляєва Н. М. Інвестиційний менеджмент: підручник / за ред. А.А. Мазаракі. – Київ: КНТЕУ, 2003. – 398 с.
2. Гайдай Г.Г. Інвестиційний портфель як важлива складова інвестиційної стратегії. Вісник Національного транспортного університету. 2019. – Вип. 2(44). –С. 48–55.
3. Галько Л.Р. Інвестиційна діяльність підприємства: стратегія і тактика управління / Л.Р. Галько // Економіка та суспільство. – 2021. – Випуск № 31. –https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/727/699 (24.10.2021)
4. Гудзь О.Є. Концептуальні підходи до формування портфеля інноваційних стратегій підприємства. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2015. – №11(1). – С. 85-91.
5. Данкеєва О. М. Окремі концептуальні аспекти щодо формування інвестиційної стратегії підприємств / О. М. Данкеєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2020. – Випуск 29. – С. 46-50.
6. Денисенко М.П. Основні положення формування інвестиційно-інноваційної стратегії підприємства / М. П. Денисенко, І. В. Бродюк, Д. Г. Сташенюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22 – С. 17-20.
7. Зеліско І. М. Пріоритетні тренди інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств в епоху діджиталізації економіки / І. М. Зеліско, А. С. Джунь / «Економіка. Менеджмент. Бізнес». – 2021. – № 1(35). – С. -25.
8. Москаленко В.В. Моделі та методи стратегічного управління розвитком підприємства: монографія / В. В. Москаленко, М. Д. Годлевський. – Харків: «Точка», 2018. – 208 с.
9. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие / Н.И. Лахметкина. – 7-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 232 c.
10. Пічугіна Т. С. Стратегічний менеджмент: навч. пос. / Т. С. Пічугіна, С. С. Ткачова, О. П. Ткаченко. – Х.: ХДУХТ, 2008. – 215 с.
11. Каут О.В. Аналіз типових інвестиційних стратегій промислових підприємств / О.В. Каут, С.М. Дунайчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 7. – С. 20–24.

Номер
Розділ
Статті