Підвищення ефективності малого бізнесу через використання хмарних сервісів

DOI: 10.31673/2518-7678.2020.023444

  • Катков Ю. І. (Katkov Yu. І.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Звенігородский О. С. (Zvenigorodsky O. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Сєрих С. О. (Sierykh S. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Бурсак В. В. (Bursak V. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті наводиться визначення малого підприємства, розкривається специфіка малого бізнесу. У статті наводиться постановка завдання: На основі аналізу функціонального призначення, специфіки і характеристик малих підприємств визначити основні напрямки розвитку інформаційного забезпечення сектору малого бізнесу на основі впровадження хмарних технологій з метою підвищення ефективності їх господарської діяльності в умовах браку фінансів. Виконаний аналіз специфіки і характеристик малого бізнесу дозволяє виділити цілий ряд його достоїнств і переваг перед середнім і великим бізнесом, що підвищують стійкість малих підприємств на внутрішньому ринку. Серед таких достоїнств можна визначити низку переваг в можливості адаптуватися до місцевої специфіки, а саме: в питаннях ведення бізнесу - відносна самостійність з особистою зацікавленістю власника малого бізнесу в економії ресурсів і досягнення успіху за рахунок швидкої реакції на кон'юнктуру ринку; в питаннях інновацій - гнучкість структури, оперативність управління під час впровадження нових товарів та послуг; в питаннях організації - невеликі витрати на управління та порівняно невеликі капіталовкладення в розрахунку на одного працівника. Але слід зазначити і недоліки, які характерні для малих підприємств. Особливо в питаннях браку фінансових ресурсів, а саме: нестійкість становища малих підприємств на ринку внаслідок умов зовнішнього ринку (наприклад, карантин під час пандемії Covid-19); залежність від великого і середнього бізнесу; проблематичність залучення зовнішніх джерел фінансування. Сьогодні однією з проблем щодо поліпшення бізнес-процесів підприємств малого бізнесу є проблеми інформаційного забезпечення організаційної структури, застосування застарілих способів розподілу функціональних обов'язків, що знаходить відображення в низьких показниках ефективності бізнес-процесів. Одним з важливих чинників підвищення ефективності підприємства малого бізнесу є поліпшення його трьох видів бізнеспроцесів малого бізнесу, а саме: управління організацією, операційною діяльністю та процесами підтримки виробництва товарів та послу завдяки використанню сучасних інформаційних технологій. В невеликих організаціях це пов‘язане, як правіло, з браком фінансування обслуговування та підтримки ІТ-інфраструктури. Тому часто обслуговування та підтримки ІТінфраструктури виконується не кваліфікованими в даній сфері рядовими співробітниками, що веде до зниження ефективності управління ІТ-інфраструктурою. Відсутність достатніх фінансових ресурсів значно ускладнює процес інформатизації малих підприємств. Звідси така часткова інформатизація є ненадійною. Відомо, що в умовах часткової інформатизації не вдається досягти значних результатів в питаннях підвищення ефективності управління. Виникає питання: якім чином в умовах браку фінансових засобів можна збільшити ефективність бізнес-процесів. Тому одним з варіантів вирішення проблеми інформатизації малих підприємств є використання хмарних сервісів, що є актуальним та своєчасним завданням. Одним з важливих чинників підвищення ефективності підприємств малого бізнесу є поліпшення його управління, що забезпечується завдяки використанню інформаційних технологій. Показано, що застосування інформаційних технологій в сфері управління бізнесом націлене на аналіз його бізнес-процесів і управління ними, прогнозування та інформаційноаналітичну підтримку прийняття управлінських рішень. Новим напрямком є застосування хмарних технологій, а саме хмарних сервісів. Хмарні сервіси забезпечують скорочення витрат на інформаційні технології, підтримку і супровід інформаційних систем, швидкий доступ до необхідної інформації і ресурсів, прозорість і передбачуваність витрат. Показана проблема фінансування інформатизації малого бізнесу. З метою вирішення даної проблеми пропонує використовувати для інформатизації малого бізнесу хмарні сервіси. Як показує практика, застосування хмарних сервісів дозволяє значно знизити фінансові витрати на інформатизацію малих підприємств. Останнім часом хмарні сервіси активно розвиваються і набули широкого поширення у всьому світі. У статті наводиться опис існуючих моделей хмарних сервісів, розкривається специфіка використання хмарних технологій. Особливу увагу приділяє аналізу переваг використання хмарних сервісів для інформатизації малих підприємств.

Ключові слова: мале підприємство, малий бізнес, бізнес-процеси, хмарні технології, хмарні сервіси.

Список використаної літератури
1. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» [Електронний ресурс] — Режим доступу: / https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2063-14#Text
2. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник для учнів і студ. проф.-техн. навч. закл. / В. Я. Бобров. - К. : Вища школа, 2003. - 720 с.: рис. - (Професійно-технічна освіта України).
3. Селезньов В. В. Основи ринкової економіки України: Влада. Право. Підприємництво. Фінанси. Податки. Маркетинг. Менеджмент. Торгівля. Реклама: Посібник / В. В. Селезньов. - К. : А.С.К., 2006. - 687 с. - (Економічна освіта).
4. Кондратьєва Т. В. Основи ринкової економіки: метод. рек. для самост. роботи студ. / Т. В. Кондратьєва; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2013. - 127 с.
5. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»» [електронний ресурс] — режим доступу: / https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text

Номер
Розділ
Статті