Динамічні інформаційні показники якості інтелектуальних систем

DOI №______

  • Катков Ю. І. (Katkov Yu. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглядається сутність поняття якості роботи інтелектуальних систем та використання динамічних інформаційних показників інтелектуальної системи, яка є елементом складної організаційно-технічної системи. В результаті аналізу літератури виявлено основні ідеї інформаційного підходу для оцінки показників динамічної інформації в інших областях. Представлені математичні вирази для визначення динамічних показників і шляхи формування інформаційних критеріїв з них, які забезпечують практичну можливість оцінити якість управління інтелектуальних систем, беручи до уваги втрату інформації в ході динаміки змін в умовах експлуатації інтелектуальних систем. Розглянуто випадки застосування математичних моделей динамічних інформаційних показників інтелектуальної системи.

Ключові слова: інтелектуальні системи, якість, інформаційні показники інтелектуальних систем, реорганізація, самоорганізація.

Список використаної літератури
1. Рыбина Г.В. Основы построения интеллектуальных систем. — М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. — 432 с. — ISBN 978-5-279-03412-3.
2. Мильнер Б.З. Теория организаций. - М.: ИНФРА-М, 1999. – 336 с.
3. Николос Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. От диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации. – М.: Мир, 1979.– 512с.
4. Международные стандарты. «Управление качеством продукции». ИСО 9000-9004, ИСО 8402. — М.: Изд-во стандартов, 1988. – 80с.
5. ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник. – К.: Держкомстат України, 2001. – 28с.
6. ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги. – К.: Держстандарт України, 2001. – 23с.
7. Сороко В. М. Функціонування і розвиток системи управління якістю: навч.- метод. матеріали / В. М. Сороко. – К. : НАДУ, 2013. – 80 с.
8. Векслер Е. М. Менеджмент якості. Навчальний посібник / Е.М. Векслер, В.М. Рифа, Л.Ф. Василевич / під заг. Ред.. Е. М. Векслера. – К.: “Професіонал”, 2008. –320 с.
9. Даник Ю.Г. Національна безпека: запобігання критичним ситуаціям: монографія / Ю. Г. Даник, Ю. І. Катков, М. Ф. Пічугін; Національна академія оборони України, Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки ім. С. П. Корольова. - Житомир: Рута, 2006. – 386с.
10. Катков Ю.І. Роль і місце інформаційної інфраструктури під час виникнення явища критичності організаційної системи / Ю.І. Катков, В.В. Вишнівський, С.О. Сєрих // Журнал: Зв‘язок – 2017. – №5 – С. 57-65.
11. Катков Ю.І. Оцінка процесів реорганізації системи з критичною інфрастурктурою/ Ю.І. Катков, В.В. Вишнівський, С.О. Сєрих // Журнал: Зв‘язок – 2017. – №6 – С57-65.
12. Катков Ю.І. Методика оцінки показника реорганізації складної організаційно-технічної системи/ Ю.І. Катков, В.В. Вишнівський, С.О. Сєрих // Журнал: Зв‘язок – 2018. – №1 – С47-55.
13. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетика. М.: Иностранная литература, 1963. 829 с.
14. Горский Ю.М. Информационные аспекты управления и моделирования. М.: Наука, 1978. – 223 с.
15. Брага В.В. Автоматизированные информационные технологии в экономике./ В.В. Брага, Н.Г. Бубнова и др. // Учебник. Москва, Финстатинформ, 1997. – 225с.
16. Теория управления: учеб. пособие/Г. А. Леонов. - СПб.: С.-Петерб. ун-та, 2006. - 233с.
17. Вентцель Е.С. Исследование операций. М.: "Наука", 1980. – 208 с.
18. Гаскаров Д.В. Малая выборка. / Д.В. Гаскаров, В.И. Шаповалов // М.: Статистика, 1978. – 248 с.

Опубліковано
2018-09-23
Номер
Розділ
Статті