Public relations у системі маркетингу освітніх послуг

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.031111

  • Січкаренко Г. Г. (Sichkarenko H. H.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Палій Ю. М. (Paliy Yu. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглядається зміст поняття Public relations та специфіка використання PR-акцій як фактору забезпечення конкурентоспроможності та створення позитивного іміджу вітчизняних закладів вищої освіти. Наукова новизна полягає в розширенні уявлень про використання PR-технологій для ефективного функціонування ЗВО. Доведено, що без активного використання навчальними закладами сучасних PR-технологій їхня робота втрачає свою ефективність.

Ключові слова: заклад вищої освіти, зв’язки з громадськістю, сфера вищої освіти, Public relations, PR-технології.

Список використаної літератури
1. Василенко В. Ю. Соціокомунікаційні технології формування іміджу закладу вищої освіти в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06. Київ, 2020. 24 с.
2. Зацерковна М. О. Зв’язки з громадськістю: основні поняття та етапи становлення у сфері вищої освіти. Young Scientist. № 9 (49). September, 2017. С. 146-150.
3. Зацерковна М. А. PR-технології у формуванні іміджу закладів вищої освіти сфери культури: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06. Київ, 2019. 22 с.
4. Кумбс Ф. Г. Кризис образования в современном мире: Системный анализ / Пер. с англ. Москва: Прогресс, 1970. 261 с.
5. PR: визначення різними авторами: веб-сайт. URL: http://pr-portal.com.ua/pr-viznachennya-352.html
6. Січкаренко Г. Г. Історичний досвід перебудови вищої освіти в Україні. Ніжин: Вид. ПП Лисенко М. М. 2014. 360 с.

Номер
Розділ
Статті