Оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі процесного підходу

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.021621

  • Євтушенко Н. О. (Yevtushenko N. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Никончук Є. П. (Nykonchuk Ye. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Питання управління конкурентоспроможністю стоїть гостро в будь-якій компанії, в будь-якому бізнесі і в будь-якій галузі економіки. В рамках цієї статті запропоновано методику оцінки конкурентоспроможності підприємства з урахуванням процесного підходу. Доведено, що сформований перелік етапів оцінки конкурентоспроможністю підприємства є структурним та системним, що дозволить менеджменту підприємства проводити організаційну перебудову системи управління, формувати адаптивний характер взаємодії та проводити орієнтацію на клієнта. Результати оцінки конкурентоспроможності підприємства та аналізу функціонування бізнес-процесів є певним підсумком управлінської діяльності, результатом обмірковувань дій і намірів, обговорень, прогнозувань, спрямованих на реалізацію стратегічних та поточних цілей управління.

Ключові слова: конкурентоспроможність, управління, рішення, процес оцінка, результат, підприємство.

Список використаної літератури
1. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. М.: Новости, 2006. 267 с.
2. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент / пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 2002. 752 с.
3. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок / пер. с франц. С-Пб.: Питер, 2008. 720 с.
4. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М., 2000. 311 с.
5. Балабанова Л.В., Холод В. В. Стратегическое маркетинговое управление конкурентоспособностью предприятий : учеб. пособ. М.: ИД «Профессионал», 2008. С. 332-337.
6. Воронкова А.Е., Пономаренко В.П., Дібніс Г.І. Підтримка конкурентоспроможного потенціалу підприємства. Київ: Техніка, 2000. 152с.
7. Гудзь О.Є. Роль інновацій щодо забезпечення конкурентоспроможності та ефективності підприємства. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2015. Вип. 161. С. 3-11.
8. Должанський, І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.
9. Євтушенко Н.О., Дрокіна Н.І., Савенко Н.В. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства : теоретичний аспект. Економічний простір. Дніпро: ПДАБА, 2020. №156. 129-135.
10. Халімон Т.М. Механізм управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств. Інтелект XXI. 2016. № 5. С. 127-131.
11. Гриньова В. М., Мисько Н. В. Оцінка конкурентоспроможності промислової продукції на основі комерційної оцінки її якості. Бізнес Інформ. 2013. № 9. С. 149–154.
12. Левицька А. О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації. Механізм регулювання економіки. 2013. № 4. С. 155–163.
13. Ткаченко А. М., Колесник Є. О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2019. № 4 (95). С. 14-21.

Номер
Розділ
Статті