Ефективність управління інноваційною діяльністю підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.033844

  • Стецюк П. А. (Stetsyuk P. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Багликова Т. О. (Baglykova T. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В роботі розкрито теоретичні основи та сутнісні характеристики ефективності управління інноваційною діяльністю підприємств в реальних економічних умовах, домінантою розвитку яких є зростання рівня конкурентності. Проведено логічний аналіз сучасних дискусійних підходів до розкриття економічної природи ключових понять досліджуваної тематики «ефект» та «ефективність», а також пов’язаних з ними таких важливих економічних атрибутів як дієвість, економічність, якість, прибутковість, продуктивність інноваційність. Розкрито домінуючі в сучасній науковій літературі концепції, підходи, критерії та методи оцінювання ефективності управління інноваційною діяльністю підприємств. Показано їх переваги та можливу сферу застосування в інноваційному менеджменті вітчизняних підприємств. Визначено необхідність при оцінюванні системи менеджменту підприємства розрізняти економічну, організаційну та соціальну ефективність, а також неведені їх якісні характеристики. Аргументовано пропозиції щодо вибору стратегії та напрямів підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю підприємств.

Ключові слова: ефективність, управління інноваційною діяльністю, підприємство, оцінка ефективності, підвищення ефективності.

Список використаних джерел
1. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. Москва: ИНФРА-М, 2001. 400 с.
2. Гросул В. А. Концепція стейкхолдерів в системі оцінки ефективності функціонування підприємства URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VZhDU/2010_2/46.pdf.
3. Гудзь О. Є. Роль інновацій щодо забезпечення конкурентоспроможності та ефективності підприємства. Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. Харків: ХНТУСГ, 2015. №161. С. 3– 11.
4. Дарміць Р. З. Взаємозв’язок результативності та економічної ефективності в системі менеджменту підприємства. URL: www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_12/153_Dar.pdf.
5. Олексюк О.І. Прибутковість в управлінні результативністю діяльності сучасних компаній. Фінанси України. 2006, № 12. С. 101-112.
6. Осовська Г.В. Менеджмент організацій: Навч. посіб. Київ: Кондор, 2007. 676 с.
7. Якимчук Т. В. Соціально-економічна ефективність підприємства та її значення в сучасних умовах. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2011_2_2/41.pdf.

Номер
Розділ
Статті