Особливості оцінки конкурентоспроможності для підприємств страхового бізнесу

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.031520

  • Євтушенко Н. О. (Yevtushenko N. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Хомич Н. О. (Khomych N. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Питання управління конкурентоспроможністю стоїть гостро в будь-якій компанії, в будь-якому бізнесі і в будь-якій галузі. Багатьма авторами запропоновано велику кількість не тільки визначень конкурентоспроможності, а й методів її розрахунку. Доведено, що в разі страхового бізнесу, поняття «Конкурентоспроможність підприємства» доцільно розглядати як фінансові можливості, які визначені специфікою бізнесу, є каталізаторами обсягу продажів, виявлення яких дозволить компанії проводити політику якісного андеррайтингу. В рамках цієї статті запропоновані до використання методи оцінки конкурентоспроможності та їх доцільність в страховому бізнесі, а також сформульовані вимоги до оцінки конкурентоспроможності страхової компанії.

Ключові слова: конкурентоспроможність, оцінка, метод, страхування, фінансова стійкість, компанія.

Список використаної літератури
1. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. Москва: Новости, 2006. 267 с.
2. Балабанова Л.В., Кривенко Г.В., Балабанова І.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч. посіб. Київ: Видавничий дім "Професіонал", 2009. 256 с.
3. Воронкова А.Е., Пономаренко В.П., Дібніс Г.І. Підтримка конкурентоспроможного потенціалу підприємства. Київ: Техніка, 2000. 152с.
4. Драган О. І. Управління конкурентоспроможністю підприємства: теоретичні аспекти : монографія. Київ: ДАКККіМ, 2006. 155 c.
5. Євтушенко Н.О., Дрокіна Н.І., Савенко Н.В. Стратегічне управління конкурентоспроможностю підприємства: теоретичний аспект. Економічний простір. Дніпро: ПДАБА. 2020. №156. С.129-135
6. Левицька А. О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації. Механізм регулювання економіки. 2013. № 4. С. 155–163.
7. Лифиц И.М. Формирование и оценка конкурентоспособности товаров и услуг. Москва: Юрайт, 2004. 224 с.
8. Кирчата І. М. Оцінка конкурентного потенціалу в системі управління конкурентоспроможністю підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами». Маріуполь: ПрДТУ, 2007. 28 с.
9. Самуляк В.Ю., Фещур Р.В., Лебідь Т.В. Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Сер. : Економічні науки. 2010. № 4. С. 27–32.
10. Тарнавська Н. П. Управління конкуренто спроможністю підприємств: теорія, методологія, практика: монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2008. 570 с.
11. Ткаченко А. М., Колесник Э. О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2019. № 4 (95), С. 14-21.

Номер
Розділ
Статті