Методичні особливості аналізу альтернативних інвестиційних проектів

DOI: 10.31673/2415-8089.2019.041421

  • Стецюк П. А. (Steciuk P. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Корсаков Д. О. (Korsakov D. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Стаття присвячена розгляду існуючих підходів до оцінки альтернативних інвестиційних проектів, узагальненню й конкретизації критеріїв та методів вибору. Встановлено, що необхідність порівняльної оцінки інвестиційних альтернатив пов’язана переважно з обмеженістю фінансових ресурсів для їх здійснення та практичною недоцільністю (неможливістю) одночасної реалізації наявних альтернатив. Визначено, що для оцінки альтернативних інвестиційних рішень найчастіше використовують методи чистої теперішньої вартості та внутрішньої норми доходності. Показано, що основними причинами протиріч методів NPV та IRR в процесі оцінки альтернативних проектів є суттєва різниця в їх масштабах, а також в інтенсивності надходження грошових коштів на різних етапах життєвого циклу. Обґрунтовано доцільність та технологію використання різних методів оцінки для забезпечення достовірності розрахунків та адекватності їх результатів. Встановлено ряд практичних аспектів, які обов'язково повинні враховуватися в процесі оцінки інвестиційних альтернатив.

Ключові слова: інвестиції, проект, альтернативі (взаємовиключні) проекти, грошовий потік, показники оцінки ефективності, чиста теперішня вартість, внутрішня норма доходності.

Список використаної літератури
1. Беренс В., Хавранек П. М. Руководство по оценке эффективности инвестиций / пер. с англ. Москва: Интерэксперт, ИНФРА‐М, 2000. 527 с.
2. Бирман Г., Шмидт С. Капиталовложения: Экономический анализ инвестиционных проектов / Г. Бирман, Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 631 с.
3. Боди З., Маркус А. Дж., Кейн А. Инвестиции: учебник / пер. с англ. Е. Мельник. Москва: Олимп-Бизнес, 2013. 993 с.
4. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений / пер. с англ. Москва: Инфра-М, 2002. 432 с.
5. Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты / пер. с нем. Санкт-Петербург: Питер, 2001. 432 с.
6. Фабоцци Ф. Управление инвестициями / пер. с англ. Москва: ИНФРА-М, 2000. XXVIII, 932 с.
7. Шарп У. Ф., Александер Г. Д., Бэйли Д. В. Инвестиции. / пер. с англ. А.Н. Буренина, А.А. Васина. Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. XII, 1028 с.
8. Бланк І. О., Гуляєва Н. М. Інвестиційний менеджмент: підручник / за ред. А.А. Мазаракі. Київ: КНТЕУ, 2003. 398 с.
9. Великий Ю. Проблемы оценки эффективности инвестиций. Бізнес–Информ. 2010. № 13-14. С. 91-96.
10. Гойко А. Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрямки їх реалізації. Київ: ВІРА-Р, 2009. 320 с.
11. Гудзь О. Є. Концептуальні підходи до формування портфеля інноваційних стратегій підприємства. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2015. Вип. 11. Т. 1. С. 85-91.
12. Литвин З. Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємства. Економічний аналіз. 2012. Вип. 11. Ч. 2. С. 316–319.
13. Нестерова С. В. Методи оцінки ефективності інвестицій: сутність та характеристики. Науковій вісник Мукачівського державного університету (Економіка та суспільство). 2018. № 19. С. 1105-1110.
14. Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М. Інвестиційний аналіз: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Київ: КНЕУ, 2003. 134 с.
15. Череп А. В. Методи оцінки ефективності управління інноваційною діяльністю підприємств машинобудування. Збірник наукових праць ТДАУ (Eкономічні науки). 2014. № 3 (27). С. 113–119.

Номер
Розділ
Статті