Класифікаційні критерії корпоративної культури

DOI №______

  • Труш М. С. (Trush M. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті в межах соціально-економічного підходу розглянуто класифікаційні критерії корпоративної культури. Узагальнено та систематизовано погляди різних науковців щодо розуміння видових і типологічних особливостей корпоративної культури. Виявлено видові й типологічні ознаки сучасної корпоративної культури. Здійснено класифікаційну структурацію та наведено типологічну характеристику корпоративної культури сучасних підприємств.

Ключові слова: корпоративна культура, класифікаційні засади, видові особливості, типологічні характеристики.

Список використаної літератури
1. Асаул А. Н., Асаул М. А., Ерофеев П. Ю., Ерофеев М. П. Культура организации: проблемы формирования и управления. Санкт-Петербург: Гуманистика, 2006.
2. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры / пер. с англ. / под ред. И.В. Андреевой. Санкт-Петербург: Питер, 2001. 320.
3. Кокарев М. В. Основи менеджменту. Харків: Торсінг плюс, 2010. 32 с.
4. Лютенс Ф. Организационное поведение /пер. с англ. Москва: ИНФРА-М, 1999. 692 с.
5. Туленков М. В., Ковтун О. С. Типологічні засади корпоративної культури господарської організації. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики. 2014. Вип. 64. С. 21–27.
6. Хайєт Г., Єськов О. Корпоративна культура. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 403с.
7. Оучи У. Методы организации производства: японский и американский подходы. Москва: Прогресс, 1984.
8. Харчишина О. В. Порівняльний аналіз сучасних підходів до типології організаційних культур. Економіка. Управління. Інновації. URL: www.nbuv.gov.ua/ejournals/eni/2009_2/zmist.html.
9. Колонтай М.М. Влияние национальных культур на становление и развитие менеджмента в разных странах (исследования Гирта Хофстеде). URL: http://old.research.by/pdf/1999n2r06.pdf.
10. Organizational Culture and Changing Culture. Free Management Library. URL: http://managementhelp.org/organizations/culture. htm#anchor1428305.

Номер
Розділ
Статті