Формування споживчих переваг на ринку сиру в нових умовах ведення бізнесу

DOI №______

  • Парій Л. В. (Pariy L. V.) Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Анотація

Розглянуто теоретико-методичні аспекти використання маркетингових інструментів господарюючими суб'єктами ринку сиру для формування стійких споживчих переваг в покупців сиру.

Ключові слова: споживчі переваги, ринок сиру, споживачі, бізнес, споживча цінність, сегментація ринку.

Список використаної літератури
1. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник. Київ: Лібра, 2002. 712 с.
2. Гембл П., Стоун М., Вудкок Н. Маркетинг взаимоотношений с потребителями / пер. с англ. В. Егорова. Москва: ФАИР – ПРЕСС, 2002. 512 с.
3. Гембл П., Алан Тапп, Энтони Марселла, Мерлин Стоун, Поль Р. Гембл. Маркетинговая революция. Радикальний подход к преобразованию бизнеса, торговой марки и получению практических результатов / пер. с англ., под науч. ред. И. В. Тараненко. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. 448 с.
4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / пер. с англ. / под ред. О. А. Третьяк, Л.А. Волковой, Ю.Н. Коптуревского. Санкт-Петербург: Изд-во «Питер», 1999. 896 с.
5. Мочерний С.В. Економічна теорія: навч. посібн. / вид. 4-те, стереотип. Київ: Видавничий центр «Академія», 2009. 639 с.
6. Новітній маркетинг: навч. посіб. / Є. В. Савельєв, С. І. Чеботар, Д. А. Штефанич та ін.; за ред. Є. В. Савельєва. Київ: Знання, 2008. 420 с.
7. Филипп Котлер. Маневры маркетинга. Современные подходы к прибыли, росту и обновлению / Котлер Ф., Дипак К. Джайн, Сувит Мэйсинси; пер. с англ. Москва: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. 224 с.

Номер
Розділ
Статті