Методичні аспекти формування інвестиційного портфеля підприємств

DOI №______

  • Стецюк П. А. (Steciuk P. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У роботі розкрито авторський методичний підхід до визначення цілей, принципів, завдань та інструментів формування інвестиційного портфеля підприємств виробничої сфери з урахування особливостей розвитку та функціонування вітчизняного інвестиційного ринку. Охарактеризовано передумови та принципи практичної реалізації завдання формування інвестиційного портфеля. Розкрито логічну послідовність етапів формування інвестиційного портфеля з урахуванням визначених принципів. Встановлено, що визначальним фактором при прийнятті рішення про включення об'єкта у портфель є його інвестиційні якості. Визначено важливість наявності альтернативних варіантів вкладення інвестиційних ресурсів для об’єктивної оцінки інвестиційних якостей об'єктів інвестування. Розглянуто основні фактори, що впливають на прийняття рішень щодо формування портфеля цінних паперів. Встановлено, що різноманітність способів формування очікуваного доходу фінансових інструментів потребує виділення окремих моделей оцінки їх теперішньої вартості, наведено математичні формули такої оцінки. Наведено характеристики та сферу застосування основних методів моделювання портфеля або ранжування потенційних об'єктів інвестування у ситуації, коли є кілька об'єктів інвестування, кожен з яких задовольняє інвестора за критерієм доходності, але за загальним обсягом необхідних інвестицій перевищує можливості інвестора.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, об'єкт інвестування, реальні інвестиції, фінансові інвестиції, інвестиційний портфель, фінансові інструменти, дохідність, ризик, ліквідність.

Список використаної літератури
1. Black F. The Capital Asset Pricing Model: some empirical tests . Studies in the Theory of Capital Markets. 1972. Р. 79–124.
2. Lintner J. Security prices, risk, and maximal gains from diversification. The Journal of Finance. 1965. Vol. 20. № 4. Р. 587–615.
3. Markowitz Н. М. Foundations of Portfolio Theory. The Journal of Finance. 1991. Vol. 46. № 2. Р. 469–477.
4. Merton R.C. Theory of Rational Option Pricing. Bell Journal of Economics and Management Science. 1973. Spring. Р.141-183.
5. Modigliani F. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. American Economic Review. 1958. Vol. 48. Р. 261–297.
6. Tobin J. The Portfolio Selection. London: Macmillan and Co., 1965. 445 p.
7. Fama E.F. A five-factor asset pricing model. Journal of Financial Economics. 2015. Vol. 116. № 1. Р. 1–22.
8. Friedman M. The utility analysis of choices involving risk. Journal of Political Economy. 1948. Vol. 56. № 4. Р. 279–304.
9. Sharpe W. F. Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal of Finance. 1964. Vol. 19. № 3. Р. 425–442.
10. Бесараб С. О. Комплексна модель управління інвестиційною діяльністю підприємств. Стратегія економічного розвитку України. 2017. № 40. С. 86–92.
11. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: учебный курс. Киев: Ника-Центр: Эльга-Н, 2002. 448с.
12. Гудзь О.Є. Гармонізація механізму стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 3. С. 272-277.
13. Лупак Р. Л. Концептуальні підходи до портфельного інвестування підприємствами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. Вип. 15. Ч. 2. С. 60-62.
14. Мироненко М.Ю. Проблеми формування інвестиційного портфеля. Сталий розвиток економіки. 2011. №4. С. 308- 311.
15. Смалюк Г. Теоретичні основи системного підходу до формування та реалізації інвестиційного портфеля. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2009_2/0717.pdf.

Номер
Розділ
Статті