Сучасна етика як практична філософія кібербезпеки

DOI: 10.31673/2409-7292.2022.040011

  • Скибун О. Ж. (Skybun O. Zh.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглянуто питання моралі та етики у рамках професійного та корпоративного кодексів поведінки у сфері кібербезпеки. Було відзначено, що нові засоби виробництва, цифрові технології, цифровізація інформаційних та комунікативних процесів, побудова е-економіки створили передумови до появи нових сфер виробництва, нових професій та спеціальностей. У таких нових реаліях зростає рівень відповідальності серед працівників, які мають доступ до автоматизованих систем управління, баз даних персональних даних та масивів інформації, коли через низьку культуру виробництва та низький рівень кібергігієни та основи кіберзахисту приводить до втручання кіберзловмисників у роботу критичної інфраструктури, виробничих процесів, а це може спричинити витік чутливої інформації, аварії на об’єктах критичної інфраструктури, системі управління країною (сферою безпеки і оборони), а також витік приватних даних. Для мінімізації наслідків кіберінцидентів необхідно піднімати рівень професійної та корпоративної етики поведінки співробітників через адаптування існуючих кодексів поведінки у контексті безпеки інформації та кібербезпеки. Також запропоновано додати до переліку базових та ключових компетентностей нові, а саме: кібергігієна та кібербезпека. При цьому необхідно передбачити включення до існуючих та розроблення нових освітніх стандартів для нових професій та спеціальностей у сфері безпеки інформації та кібербезпеки набуття нових компетентностей, пов’язаних із кібербезпекою та кіберзахистом.

Ключові слова: базовий рівень компетентностей, мораль, етика, кодекс поведінки, професійна та корпоративна етика, кіберпростір, кіберзагрози, кіберзахист, кібербезпека, сфера безпеки інформації та кібербезпеки.

Перелік посилань
1. Державний стандарт базової середньої освіти. [Електронний ресурс]  Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/derzhavnij-standart-bazovoyi-serednoyiosviti (дата звернення 28.10.2022)  Назва з екрана.
2. ДССЗЗІ розширила кількість професій сфери безпеки інформації та кіберзахисту. [Електронний ресурс]  Режим доступу: https://mil.in.ua/uk/news/dsszzi-rozshyryla-kilkist-profesij-sfery-bezpeky-informatsiyi-takiberzahystu/. (дата звернення 19.10.2022)  Назва з екрана.
3. Каленський А.А. Розвиток професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін : монографія / Андрій Анатолійович Каленський. 2- ге вид., випр. і доп. Київ: ЦП «Компринт», 2016. 424 с.
4. Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. [Електронний ресурс]  Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898 (дата звернення 29.10.2022)  Назва з екрана.
5. Словник іншомовних слів. [Електронний ресурс]  Режим доступу: https://www.jnsm.com.ua/cgibin/u/book/sis.pl?Qry=%CA%EE%E4%E5%EA%F1(дата звернення 29.10.2022)  Назва з екрана.
6. Щавінський Ю.В., Щавінська І.Ю. Вплив розвитку інформаційних технологій на інформаційну безпеку держави: психологічний аспект. НАУКОВИЙ ВІСНИК 2 (1)´2012 Львівського державного університету внутрішніх справ. Львів, 2012, С.193-202.

Номер
Розділ
Статті