Автоматизація формування функцій належності багатьох змінних при побудові інформаційних технологій для нечіткого управління

DOI №______

  • Шушура О. М. (Shushura A.N.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В роботі на основі аналізу та узагальнення існуючих типів функцій належності одного аргументу пропонується аналітичний вид для набору функцій належності декількох аргументів, наведені приклади їх графіків. Запропоновано підходи до автоматизації завдання функцій належності багатьох змінних, в тому числі на основі обробки статистичної інформації щодо діяльності інформаційної системи управління. Результати роботи можуть бути використані при розробці інформаційних технологій для нечіткого моделювання та управління.

Ключові слова: інформаційні технології, нечітке управління, функції належності багатьох змінних.

Список використаних джерел:
1. Zadeh L.A. Fuzzy sets // Information and Control. – 1965. – Vol. 8. – PP. 338–353.
2. An experiment in linguistic yn thesis with a fuzzy logic controller. / Mamdani E. H., Assilian S. // International Journal of Man-Machine Studies. – 1975. – Vol. 7. – № 1. – PP. 1–13.
3. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. – СПб.: БХВ- Петербург, 2005. – 736 с.
4. Шушура А.Н. Метод нечеткого управления на основе переменных с многомерными функциями принадлежности / А.Н. Шушура, И.А. Тарасова // Штучний інтелект. – 2010. – №1. – С. 122-128.
5. Штовба С. Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику [Электронный ресурс] / С. Д. Штовба – 2001. – Режим доступа: http://matlab.exponenta.ru/ fuzzylogic/book1/index.php.
6. Ротштейн А.П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткая логика, генетические алгоритмы, нейронные сети. – Винница: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 1999. – 320с.
7. Халов Е.А. Систематический обзор четких одномерных функций принадлежности интеллектуальных систем / Е.А. Халов. – Информационные технологии и вычислительные системы. – 2009. – №3. – С. 60-74.
8. Шушура А.Н. Способ задания многомерных функций принадлежности термов лингвистических переменных / А.Н. Шушура, И.А. Тарасова // Міжнародний науково-технічний журнал “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”. – 2013. – №1(26). – С. 39-44.

Опубліковано
2018-08-10
Номер
Розділ
Статті